Checklist en model ondernemingsCAO

Geschreven door Lexalert
Foto: Owen W Brown

De FOD Werk publiceerde een aantal updates over het thema "collectieve arbeidsovereenkomsten". U vindt deze hieronder opgesomd. Daarnaast werd ook een checklist en model ondernemingsCAO gepubliceerd.

1. Definitieve weigering van cao's

Wanneer de overeenkomst niet voldoet aan een de wettelijke geldigheidsvereisten, dan wordt de registratie ervan voorlopig geweigerd en worden de partijen uitgenodigd de tekst aan te passen. Indien aan deze uitnodiging binnen 6 maanden na verzenden van de brief van voorlopige weigering (geadresseerd aan de neerlegger van de overeenkomst) geen gevolg wordt gegeven, dan wordt de registratie definitief geweigerd.

2. Wijzigen of vervangen van cao’s

Een cao van bepaalde tijd kan gedeeltelijk gewijzigd of volledig gewijzigd (= vervangen) worden door een andere cao vóór het verstrijken van de termijn. Een cao van onbepaalde duur kan eveneens gedeeltelijk gewijzigd of volledig gewijzigd (=vervangen) worden door een andere cao zonder dat deze noodzakelijkerwijze moet worden opgezegd.

3. Verlengen van cao’s

Een cao van bepaalde duur kan verlengd worden. De verlengingen moeten aaneensluitend gebeuren. Tussen het einde van de geldigheidsduur van de ‘oude’ cao en het begin van de geldigheidsduur van de ‘nieuwe’ cao mag er geen interval zitten. De registratienummers van de te verlengen cao’s moeten steeds vermeld worden in de nieuwe cao-tekst.

4. Vestigingseenheidsnummers in de ondernemings-cao’s

Een (of meerdere) vestigingseenheidsnummers moet(en) slechts vermeld worden wanneer het toepassingsgebied van een cao zich beperkt tot deze vestiging(en). Indien de cao van toepassing is op alle vestigingen (huidige én toekomstige), dan wordt enkel het KBO-nr. vermeld. Ondernemingsnummer (KBO-nr.) en vestigingseenheidsnummers kunnen via de Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO) online geraadpleegd worden.

5. Wijzigen van een ondernemings-cao’s door een sector-cao niet mogelijk

Enkel de partijen die de ondernemings-cao hebben gesloten, kunnen beslissen om deze cao te verlengen, wijzigen,… De sectorale partners kunnen deze bevoegdheid niet overnemen. Bijgevolg kunnen sector-cao’s niet bepalen dat ondernemings-cao’s worden gewijzigd, verlengd,…. Sector-cao’s die ingaan tegen bovengenoemd principe, miskennen de algemene principes van het algemeen verbintenissenrecht: ”wat partijen zijn aangegaan, kunnen partijen vrij wijzigen met wederzijdse toestemming”. 

Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg