CBN-advies Zakelijke rechten op onroerende goederen: vruchtgebruik - opstalrecht - erfpachtrecht - erfdienstbaarheid

Geschreven door Lexalert

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceerde het CBN-advies 2015/5 met betrekking tot zakelijke rechten op onroerende goederen. Het behandelt vruchtgebruik, opstalrecht, erfpachtrecht en erfdienstbaarheid.

Vooruitbetaalde vergoedingen voor zakelijke rechten op onroerende goederen worden in de balans opgenomen onder de vaste activa. Indien de vergoeding voor het zakelijk recht periodiek verschuldigd is, wordt deze periodieke vergoeding in principe boekhoudkundig verwerkt zoals een huurvergoeding.

Een tijdelijk zakelijk recht opgenomen onder de vaste activa wordt afgeschreven over de periode waarvoor het zakelijk recht werd gevestigd of over de economische gebruiksduur ervan wanneer deze gebruiksduur korter is dan de duur van het zakelijk recht.

Indien de vergoedingen voor het zakelijk recht werden vooruitbetaald zal de eigenaar wiens onroerend goed bezwaard is met een zakelijk recht geen lineaire afschrijvingen boeken gedurende de periode dat het zakelijk recht het onroerend goed bezwaart.

Wanneer de houder van een zakelijk recht uitbreidings- of verbeteringswerken uitvoert aan het onroerend goed waarop het zakelijk recht betrekking heeft, worden deze werken geboekt onder de (overige) materiële vaste activa en worden deze werken afgeschreven volgens een passend afschrijvingsplan in functie van de overeenkomst die bestaat tussen de houder van het zakelijk recht en de eigenaar. Wanneer de houder van het zakelijk recht nieuwe constructies opricht, worden deze nieuwe constructies geboekt op de rekening Gebouwen. Deze nieuwe constructies worden afgeschreven volgens een plan dat rekening houdt met de afspraken tussen de houder van het zakelijk recht en de eigenaar van het goed waarop het zakelijk recht is gevestigd.

De vestiging van een zakelijk recht op een onroerend goed is in boekhoudkundig opzicht in hoofde van de eigenaar van het onroerend goed geen realisatie. Na de vestiging van het zakelijk recht wordt het met het zakelijk recht bezwaard onroerend goed geboekt onder de overige materiële vaste activa. Bij het einde van het zakelijk recht verdwijnt de bezwaring die op het onroerend goed rust en heeft de eigenaar van het onroerend goed opnieuw het volle genot van zijn onroerend goed. Deze uitdoving van het zakelijk recht geeft in principe geen aanleiding tot een specifieke boeking.

Ander interessant artikel: Liquidatiereserve krijgt ruime toepassing

De Commissie onderstreept dat de boekhoudkundige verwerking rekening moet houden met de verhoudingen tussen de partijen die voortvloeien uit de door hen gesloten overeenkomsten. In het advies worden uitsluitend marktconforme verrichtingen behandeld.

Lees de volledige tekst van CBN-advies 2015/5 - Zakelijke rechten op onroerende goederen: vruchtgebruik - opstalrecht - erfpachtrecht - erfdienstbaarheid