BTW deeleconomie - FAQ FOD Financiën

Geschreven door Lexalert
Foto: C!...  

Vanaf 01.07.2016, werd op fiscaal vlak in een wettelijk kader voorzien voor de regeling van de deeleconomie (Programmawet van 01.07.2016 – Belgisch Staatsblad van 04.07.2016). De persoon die diensten verstrekt door tussenkomst van een erkend platform kan, onder naleving van een aantal voorwaarden, genieten van een fiscale gunstregeling.

Die regeling van de deeleconomie wordt beheerst door zowel de wetgeving inzake directe belastingen als die inzake btw. Echter, ofschoon de twee belastingen betrokken zijn, moeten de door elk van hen uitgevaardigde regels afzonderlijk worden bekeken en beïnvloeden zij mekaar geenszins. Immers, het is bijvoorbeeld niet omdat een belastingplichtige natuurlijke persoon geïdentificeerd is voor de btw dat hij ambtshalve uitgesloten is van de regeling van de deeleconomie inzake directe belastingen.

Inzake btw, is de grootste troef van de hierna voorgestelde regeling het feit dat de belangstellende persoon zich in principe niet voor de btw moet laten identificeren. Die administratieve ontheffing wordt met name verleend indien een natuurlijke persoon uitsluitend een activiteit uitoefent die valt onder de (regeling van de) deeleconomie of, als de persoon een belastingplichtige is, als de uitgeoefende activiteit(en) geen identificatie voor de btw vereisen.

Van zodra een btw-identificatie vereist wordt door de btw-wetgeving, kunt u voor de btw niet genieten van de regeling van de deeleconomie. Bijgevolg is de berekening van het hieronder vermelde grensbedrag dan zonder belang.

Met ingang op 01.07.2018, werd deze fiscale gunstregeling gewijzigd en uitgebreid naar het verenigingswerk en de occasionele diensten tussen burgers (Wet van 18.07.2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie – Belgisch Staatsblad van 26.07.2018). Voor de toepassing van de btw evenwel betreft deze uitbreiding alleen de regeling van de occasionele diensten tussen burgers. 

Algemeen

1. Wat is deeleconomie?

2. Wat verstaat men onder occasionele diensten tussen burgers ?

3. Vanaf welk datum moet ik de inkomsten aangeven?

4. Hoe moet ik de inkomsten aangeven?

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider

b) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider

c) Mijn inkomsten zijn verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider

5. Hoe moet ik het grensbedrag van 5.000 euro berekenen?

1. Wat is deeleconomie?

Deeleconomie gaat over het ruilen en delen van ruimtes, goederen, werktuigen, geld, kennis en diensten, tussen particulieren, via een erkend elektronisch platform.

Voorbeelden:

-    het verhuren, lenen en ruilen van gebouwen

-    het verlenen van huisvestingsdiensten

-    het verhuren, lenen en ruilen van roerende goederen

-    het uitwisselen van diensten

-    het herstellen van voorwerpen, tweedehandskledij

-    het bereiden van meeneemmaaltijden of van maaltijden geleverd aan huis.

2. Wat verstaat men onder occasionele diensten tussen burgers ?

Het gaat om elke activiteit die occasioneel wordt uitgeoefend tussen particulieren, zonder dat gebruik wordt gemaakt van een erkend elektronisch platform.

Degene die de dienst verricht mag niet verbonden zijn met zijn klant door een arbeidsovereenkomst, een statutaire aanstelling of een aannemingsovereenkomst. Deze regeling is gebonden aan de voldoening van een zeker aantal voorwaarden voor wat betreft de gewoonlijke en hoofdzakelijke activiteit en vereist eveneens dat de occasionele dienstverrichter zijn diensten en zijn vergoedingen registreert in een elektronisch systeem dat door de overheid wordt beheerd.

3. Vanaf welk datum moet ik de inkomsten aangeven?

Er is een specifieke belastingregeling van toepassing op die diensten (en dus niet op de leveringen van goederen zoals de verkoop van tweedehandsgoederen, de verkoop van niet bereide voedingswaren, om mee te nemen of aan huis geleverd, …) en dat zowel inzake de personenbelasting als de btw.

Voor wat betreft de diensten die worden verstrekt via een erkend elektronisch platform, is die regeling in werking getreden vanaf 01.07.2016. De feitelijke toepassing van de regeling werd echter uitgesteld tot de datum van publicatie van het koninklijk besluit van 12.01.2017 tot uitvoering van artikel 90, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de voorwaarden tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie (Belgisch Staatsblad van 24.01.2017).

De vergoedingen die door die platformen worden betaald vanaf de datum van hun erkenning moeten voor de eerste maal worden opgenomen in de btw-aangifte van het ermee overeenstemmende tijdvak, althans in zover de dienstverrichter geïdentificeerd is voor de btw en onderworpen is aan de verplichting tot indiening van periodieke btw-aangiften (zie punt 4 hierna ).

Voor wat betreft de occasionele diensten tussen burgers, is de regeling met terugwerkende kracht in werking getreden op 01.07.2018. De inkomsten die deze occasionele diensten tussen burgers opleveren moeten voor de eerste maal worden opgenomen in de btw-aangifte van het ermee overeenstemmende tijdvak, althans in zover de dienstverrichter geïdentificeerd is voor de btw en onderworpen is aan de verplichting tot indiening van periodieke btw-aangiften (zie punt 4 hierna).

4. Hoe moet ik de inkomsten aangeven?

Uw fiscale verplichtingen verschillen naargelang het feit of u al dan niet het jaarlijks grensbedrag van 5.000 euro bruto (= 3.255 euro bruto vóór indexering) aan inkomsten voor 2017 overschrijdt.

Voor 2018 is dit grensbedrag 6.000 euro bruto (= 3.830 euro bruto vóór indexering) en voor 2019  6.130 euro. Voor de berekening van dat grensbedrag werd rekening gehouden met het gecumuleerde omzetcijfer dat werd  gerealiseerd voor de activiteit binnen de deeleconomie én voor die in verband met de occasionele diensten tussen burgers.

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en houden geen verband met mijn activiteit als zelfstandige of bedrijfsleider

U moet zich niet voor de btw laten identificeren voor de activiteit in verband met de deeleconomie en de occasionele diensten tussen burgers, voor zover u geen andere activiteit uitoefent als belastingplichtige of dat er, voor de andere als belastingplichtige uitgeoefende activiteit(en), geen enkele verplichting tot btw-identificatie bestaat (zoals bijvoorbeeld voor bepaalde belastingplichtigen wier activiteiten zijn vrijgesteld van de belasting, zoals een arts, een kinesist, …).

In alle andere gevallen kan u niet genieten van de regeling deeleconomie en van de regeling van de occasionele diensten tussen burgers inzake btw, aangezien u voor uw andere activiteit(en) verplicht bent om zich voor de btw te laten identificeren.

b) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag en houden geen verband met  mijn activiteit van zelfstandige of bedrijfsleider

U moet zich voor de btw laten identificeren voor de activiteit in verband met de deeleconomie.

c) Mijn inkomsten houden verband met mijn activiteit van zelfstandige of bedrijfsleider

U moet de Kruispuntbank van Ondernemingen verwittigen van de aanvang van deze nieuwe activiteit.

5. Hoe moet ik het grensbedrag van 6.130 euro berekenen?

U moet de som maken van :

- alle vergoedingen die u werden toegekend, met inbegrip van alle bedragen die door of via het platform werden ingehouden, in het kader van de activiteit binnen de deeleconomie, en,

- de vergoedingen die werden verkregen en geregistreerd in het voor dat doel voorziene elektronisch systeem in het kader van de activiteit in verband met de occasionele diensten tussen burgers.

Vervolgens gaat u na of dat bedrag, per kalenderjaar, de drempel van 6.130 euro al of niet overschrijdt.

De inkomsten verkregen in de hoedanigheid van een door artikel 44, §§ 1, 2 en 3, 3°, van het Btw-Wetboek vrijgestelde belastingplichtige, worden niet meegeteld voor de berekening van dat grensbedrag. Daarentegen worden de inkomsten uit onroerende verhuur, nochtans vrijgestelde handelingen, wel meegeteld voor die berekening.

BTW

1. Moet ik me laten identificeren voor de btw in het kader van de regeling van de deeleconomie of van de regeling van de occasionele diensten tussen burgers?

2. Wie is een belastingplichtige voor de btw in het kader van de regeling van de deeleconomie?

3. Wie is een belastingplichtige voor de btw in het kader van de regeling van de occasionele diensten tussen burgers ?

4. Wanneer ben ik vrijgesteld van de verplichting tot btw-identificatie en kan ik genieten van de regeling van de deeleconomie en/of van de regeling van de occasionele diensten tussen burgers ?

5. Welke handelingen kan ik stellen in het kader van deze twee regelingen ?

a) Regeling van de deeleconomie, via een erkend platform :

b) Regeling van de occasionele diensten tussen belastingplichtigen :

6. Wat verstaat men onder “diensten verricht voor doeleinden andere dan die van de gewoonlijke economische activiteit” ?

7. Ik ben loontrekkende/werknemer in een bouwonderneming en ik bied mijn diensten als stukadoor aan in België via een erkend platform in het kader van de regeling van de deeleconomie

8. Ik ben een Belgische aannemer in de bouwsector en ik bied mijn diensten aan als stukadoor, in België, via een erkend platform in het kader van de regeling van de deeleconomie

9. Ik ben een dokter (belastingplichtige, wiens uitsluitende activiteiten van de belasting zijn vrijgesteld krachtens artikel 44 van het Btw-Wetboek) en ik bied vervoersdiensten aan via een erkend platform in het kader van de deeleconomie

10. Ik ben een dokter (belastingplichtige, wiens uitsluitende activiteiten van de belasting zijn vrijgesteld krachtens artikel 44 van het Btw-Wetboek) en ik geef lessen aan privé-personen over EHBO in het kader van de regeling van occasionele diensten tussen burgers

11. De diensten die ik verricht vinden niet plaats in België. Moet ik mij laten identificeren voor de btw ?

12. Ik ben al voor de btw geïdentificeerd voor een andere activiteit. Word ik beoogd door de regeling van de deeleconomie of de regeling van de occasionele diensten tussen burgers op het vlak van btw?

13. Mijn klanten handelen niet voor hun privé-doeleinden of die van andere personen

14. De diensten die ik verricht gaan niet uitsluitend via de tussenkomst van een erkend elektronisch platform en vallen niet in het toepassingsgebied van de regeling van de occasionele diensten tussen burgers

15. Mijn diensten worden verricht via een platform dat niet is erkend of dat zijn erkenning heeft verloren

16. Sommige vergoedingen voor diensten die ik verricht worden niet door het platform betaald of toegekend en vallen niet in het toepassingsgebied van de regeling van de occasionele diensten tussen burgers

17. Mijn jaarlijks omzetcijfer overschrijdt 6.130 euro. Wat moet ik doen ?

a) Ik overschrijd dit grensbedrag uitzonderlijk met maximum 10 %

b) Ik overschrijd dit grensbedrag op regelmatige basis en/of met meer dan 10 %

1. Moet ik me laten identificeren voor de btw in het kader van de regeling van de deeleconomie of van de regeling van de occasionele diensten tussen burgers?

In tegenstelling tot de vrijstellingsregeling, worden de belastingplichtige natuurlijke personen die actief zijn binnen de regeling van de deeleconomie of van de occasionele diensten tussen burgers en die aan alle voorwaarden van de regeling voldoen, in principe niet geïdentificeerd voor btw-doeleinden.

2. Wie is een belastingplichtige voor de btw in het kader van de regeling van de deeleconomie?

Elke natuurlijke persoon die gewoonlijk diensten verstrekt in het kader van de regeling van de deeleconomie, dient te worden beschouwd als een belastingplichtige.

De gewoonte veronderstelt een herhaling van de handelingen, zelfs wanneer deze worden verricht met min of meer lange tussenpozen, voor zover ze een zekere regelmaat vertonen.

De loontrekkende die geheel uitzonderlijk diensten verricht via een erkend platform heeft dus niet de hoedanigheid van belastingplichtige en wordt dus niet beoogd door deze regeling inzake btw.

3. Wie is een belastingplichtige voor de btw in het kader van de regeling van de occasionele diensten tussen burgers ?

Elke natuurlijke persoon die gewoonlijk occasionele diensten tussen burgers verstrekt, dient te worden beschouwd als een belastingplichtige.

De gewoonte veronderstelt een herhaling van de handelingen, zelfs wanneer deze worden verricht met min of meer lange tussenpozen, voor zover ze een zekere regelmaat vertonen.

De loontrekkende die uitzonderlijk dergelijke diensten verstrekt heeft dus niet de hoedanigheid van belastingplichtige en wordt dus niet beoogd door deze regeling inzake btw.

De diensten moeten daadwerkelijk worden verricht en mogen zich niet beperken tot een eenvoudige deelname aan de activiteiten.

4. Wanneer ben ik vrijgesteld van de verplichting tot btw-identificatie en kan ik genieten van de regeling van de deeleconomie en/of van de regeling van de occasionele diensten tussen burgers ?

Als belastingplichtige natuurlijke persoon bent u ontheven van de verplichting tot btw-identificatie,  althans in zover u niet verplicht bent om voor de btw geïdentificeerd te zijn voor een andere activiteit, indien alle volgende voorwaarden samen worden vervuld :

-    de diensten vinden plaats in België;

-    de diensten worden verricht voor andere doeleinden dan die van de gewoonlijke economische activiteit die u uitoefent als zelfstandige;

-    de diensten worden uitsluitend verricht voor natuurlijke personen, die ze bestemmen voor hun privé-gebruik of voor dat van andere personen;

-    de diensten worden uitsluitend verricht in het kader van overeenkomsten die werden afgesloten :

a. door tussenkomst van een elektronisch platform, waarbij de met de diensten verband houdende vergoedingen u uitsluitend door het platform of door tussenkomst ervan worden betaald of toegekend ;

b. of rechtstreeks tussen de burgers. De diensten en de ermee verband houdende vergoedingen moeten dan worden geregistreerd in het daartoe voorziene elektronisch systeem;

-    de jaarlijkse omzet, die samengesteld is uit :

a. de vergoedingen, alsook alle bedragen die door of via het platform werden ingehouden in het kader van de regeling van de deeleconomie;

b. en de vergoedingen die worden verkregen in het kader van de regeling van de occasionele diensten tussen burgers,  het bedrag van 6.130 euro niet te boven gaat.

5. Welke handelingen kan ik stellen in het kader van deze twee regelingen ?

Er moet een onderscheid worden gemaakt naargelang het type van overeenkomst.

a) Regeling van de deeleconomie, via een erkend platform :

U mag elke handeling verrichten die inzake btw wordt aangemerkt als een dienst (zoals bijvoorbeeld vervoer, les geven, diensten van huisvesting (bed and breakfast), … ) waarvoor alle in punt 4 hiervoor vermelde voorwaarden zijn vervuld, met inbegrip van elk werk in onroerende staat.

Voor de toepassing van deze regeling, zal een particulier die maaltijden bereidt, die vervolgens aan huis worden geleverd of die worden meegenomen, worden beschouwd als iemand die een dienst verricht.

b) Regeling van de occasionele diensten tussen belastingplichtigen :

Deze diensten, die limitatief worden opgesomd, zijn de volgende :

1. met naleving van de gemeenschapswetgeving: oppas van kinderen, oppas, gezinsondersteunende diensten, buitenschoolse kinderopvang en vakantieopvang, al dan niet georganiseerd in een privéwoning;

2. met naleving van de regelgeving betreffende kwaliteitsvereisten voor het beroepshalve uitoefenen van die activiteiten: hulp en bijstand aan zorgbehoevende personen;

3. bijlessen, muziek-, teken-, knutsel- of techniekles in de privéwoning van de lesgever of in de woning van de opdrachtgever;

4. sportlessen;

5. kleine onderhoudswerkzaamheden aan of rondom de woning;

6. hulp bij administratie en punctuele hulp bij kleine IT-problemen, met uitsluiting van professionele boekhouding;

7. het onderhoud van grafzerken en andere herdenkingsplaatsen;

8. ondersteuning van personen bij occasionele of kleine huishoudelijke taken in de woning van de gebruiker, met uitzondering van reguliere poetshulp, waarbij ondersteuning bij de grote kuis en ontruiming van de woning wel toegelaten is;

9. hulp, ondersteuning en transport van personen: vergezellen van en gezelschap bieden aan

de gebruiker en familieleden (naar afspraken, activiteiten of bij hem thuis);

10. opziener van onroerende goederen;

11. het zorgen voor, het passen op en het uitlaten van dieren.

6. Wat verstaat men onder “diensten verricht voor doeleinden andere dan die van de gewoonlijke economische activiteit” ?

De notie van “diensten verricht voor doeleinden andere dan die van de gewoonlijke economische activiteit” vertrekt vanuit het begrip van de beroepswerkzaamheid zoals ze van toepassing is inzake de inkomstenbelastingen.

Een werknemer kan genieten van de regeling van de deeleconomie en/of van de regeling van de occasionele diensten tussen burgers, zelfs al verricht hij in dat kader dezelfde diensten als degene die hij als werknemer verricht.

Een zelfstandige daarentegen mag, in het kader van de deeleconomie en/of van de regeling van de occasionele diensten tussen burgers, geen diensten van dezelfde aard als die van zijn hoofdactiviteit verrichten.

7. Ik ben loontrekkende/werknemer in een bouwonderneming en ik bied mijn diensten als stukadoor aan in België via een erkend platform in het kader van de regeling van de deeleconomie

U kan genieten van de regeling van de deeleconomie als uw inkomsten het bedrag van 6.130 euro niet te boven gaan, op voorwaarde althans dat u niet voor een andere activiteit geïdentificeerd bent voor de btw.

8. Ik ben een Belgische aannemer in de bouwsector en ik bied mijn diensten aan als stukadoor, in België, via een erkend platform in het kader van de regeling van de deeleconomie

U kan niet genieten van de regeling van de deeleconomie omdat uw diensten verband houden met uw gewoonlijke economische activiteit van zelfstandige.

9. Ik ben een dokter (belastingplichtige, wiens uitsluitende activiteiten van de belasting zijn vrijgesteld krachtens artikel 44 van het Btw-Wetboek) en ik bied vervoersdiensten aan via een erkend platform in het kader van de deeleconomie

U kan genieten van de regeling van de deeleconomie als uw inkomsten het bedrag van 6.130 euro niet te boven gaan, op voorwaarde althans dat u niet voor een andere reden geïdentificeerd bent voor de btw.

10. Ik ben een dokter (belastingplichtige, wiens uitsluitende activiteiten van de belasting zijn vrijgesteld krachtens artikel 44 van het Btw-Wetboek) en ik geef lessen aan privé-personen over EHBO in het kader van de regeling van occasionele diensten tussen burgers

U kan niet genieten van de regeling van de occasionele diensten tussen burgers omdat uw diensten verband houden met uw gewoonlijke economische activiteit van zelfstandige.

11. De diensten die ik verricht vinden niet plaats in België. Moet ik mij laten identificeren voor de btw ?

Ja. U kan niet genieten van de regeling van de deeleconomie of van de regeling van de occasionele diensten tussen burgers en dient zich dus voor de btw te laten identificeren :

-    hetzij als een vrijgestelde belastingplichtige, als u een jaarlijks omzetcijfer realiseert dat niet meer bedraagt dan 25.000 euro, exclusief btw

-    hetzij als een gewone belastingplichtige (maand- of kwartaalindiener).

De handeling die bijvoorbeeld plaatsvindt in een andere lidstaat dan België en die daar aan de btw onderworpen is, valt onder de bevoegdheid van de betrokken lidstaat.

12. Ik ben al voor de btw geïdentificeerd voor een andere activiteit. Word ik beoogd door de regeling van de deeleconomie of de regeling van de occasionele diensten tussen burgers op het vlak van btw?

Neen, omdat u voor die andere activiteit reeds verplicht bent om zich voor de btw te laten identificeren.

13. Mijn klanten handelen niet voor hun privé-doeleinden of die van andere personen

Het geheel van diensten die u verricht wordt uitgesloten van de regeling van de deeleconomie en van de regeling van de occasionele diensten tussen burgers, omdat niet alle in punt 4 hiervoor opgenomen voorwaarden zijn vervuld en u zich voor de btw dient te laten identificeren.

14. De diensten die ik verricht gaan niet uitsluitend via de tussenkomst van een erkend elektronisch platform en vallen niet in het toepassingsgebied van de regeling van de occasionele diensten tussen burgers

Het geheel van de diensten dat u verricht wordt uitgesloten van de regeling van de deeleconomie en van de regeling van de occasionele diensten tussen burgers, omdat niet alle in de punten 4 en 5 hiervoor opgenomen voorwaarden zijn vervuld en u zich voor de btw dient te laten identificeren.

15. Mijn diensten worden verricht via een platform dat niet is erkend of dat zijn erkenning heeft verloren

U wordt ambtshalve uitgesloten van de regeling van de deeleconomie en u dient zich voor de btw te laten identificeren. Echter, als u alle voorwaarden van die regeling vervult, kunt u eventueel genieten van de regeling van de occasionele diensten tussen burgers en derhalve ontheven worden van de verplichting tot btw-identificatie.

16. Sommige vergoedingen voor diensten die ik verricht worden niet door het platform betaald of toegekend en vallen niet in het toepassingsgebied van de regeling van de occasionele diensten tussen burgers

Het geheel van de diensten dat u verricht wordt uitgesloten van de regeling van de deeleconomie en van de occasionele diensten tussen burgers, omdat niet alle in de punten 4 en 5 hiervoor opgenomen voorwaarden zijn vervuld en u zich voor de btw dient te laten identificeren.

17. Mijn jaarlijks omzetcijfer overschrijdt 6.130 euro. Wat moet ik doen ?

a) Ik overschrijd dit grensbedrag uitzonderlijk met maximum 10 %

U kunt de regeling van de deeleconomie en de regeling van de occasionele diensten tussen burgers aanhouden.

b) Ik overschrijd dit grensbedrag op regelmatige basis en/of met meer dan 10 %

De regeling van de deeleconomie en de regeling van de occasionele diensten tussen burgers kan niet meer worden toegepast en u dient de bevoegde dienst daarvan in kennis te stellen.

U moet zich laten identificeren voor de btw en kiezen voor een andere belastingregeling :

-    als uw jaarlijks omzetcijfer niet meer bedraagt dan 25.000 euro, exclusief btw, en u verricht geen werken in onroerende staat, kunt u kiezen tussen de normale regeling en de vrijstellingsregeling van de belasting;

-    als uw jaarlijks omzetcijfer meer bedraagt dan 25.000 euro, exclusief btw, of u verricht werken in onroerende staat, wordt u verplicht onderworpen aan de normale belastingregeling (maand- of kwartaalaangiften).