Borgtocht werknemer - CAO 41bis wijzigt maximumbedrag

Geschreven door Lexalert
Foto: Images Money  

In bepaalde gevallen moet de werknemer de goede uitvoering van zijn verplichtingen garanderen door een geldsom als waarborg te geven.  Dit is de zogenaamde "borgtocht".  

Om van een verplichting in hoofde van de werknemer te kunnen spreken, moest de waarborg voorzien zijn:

 • door een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten, hetzij in de onderneming, hetzij in  het paritair comité;
 • bij gebreke aan dergelijke overeenkomst, onder de volgende voorwaarden:   
  • de werknemer moet de functie bekleden van filiaalhouder, handelsvertegenwoordiger, kassier verbonden aan een boekhoudkundige dienst, handelsagent die een buitenlandse onderneming vertegenwoordigt ;
  • de omvang van de voorraden, goederen, sommen of waarden die aan hem zijn toevertrouwd, moet minstens gelijk zijn aan 1 maand loon;
  • het bedrag van de borgtocht mag niet meer belopen dan 1 of 3 maanden loon, naargelang het jaarlijks loon van de werknemer niet hoger of wel hoger is dan het bedrag vastgesteld door de C.A.O nr. 41 van 25 maart 1986 betreffende de borgtocht.

De borgtocht moet binnen 15 dagen na de storting in bewaring worden gegeven hetzij bij de Nationale Bank, hetzij bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een bankinstelling. De inbewaringgeving geschiedt op naam van de werknemer, met vermelding van de bestemming.

CAO nr. 41bis van 13 april 2016 wijzigt de derde voorwaarde.

Waar het artikel 4 van CAO 41 verwees naar een bedrag van 811.000 Belgische frank voorziet het nieuwe artikel 4 een nieuw bedrag en bijbehorend indexeringsmechanisme.

Het bedrag van de borgtocht mag niet hoger zijn dan respectievelijk een of drie maanden loon naargelang het jaarloon niet hoger of hoger is dan 39.824 euro.

Dat loonbedrag wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de regelingslonen voor bedienden van het derde trimester overeenkomstig de volgende formule: het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer.

Ander interessant artikel: Insourcing kan verplichten tot overname van werknemers

Het resultaat wordt afgerond overeenkomstig artikel 2, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 78 van 30 maart 2001 betreffende de invoering van de euro in de collectieve arbeidsovereenkomsten.

De nieuwe bedragen treden in werking op 1 januari van het jaar dat volgt op dat van hun aanpassing.
Voor de toepassing van de tweede alinea wordt verstaan onder:

 1. indexcijfer van de regelingslonen voor bedienden: het indexcijfer zoals vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op basis van de berekening van het gemiddelde van de lonen, zoals vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst, van de volwassen bedienden van de particuliere sector;
 2. basisbedrag: het bedrag dat op 1 januari 2016 van kracht is;
 3. nieuw indexcijfer: het indexcijfer van het derde trimester van 2016 en van de volgende jaren;
 4. aanvangsindexcijfer: het indexcijfer van het derde trimester van 2015.

Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Lees de volledige tekst van de Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 41bis van 13 april 2016 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 41 van 25 maart 1986 betreffende de borgtocht