Bepaling van de overgang van de onderwerping aan de rechtspersonenbelasting naar die aan de vennootschapsbelasting

Geschreven door Lexalert

De ministerraad van 25 mei 2018 keurde een voorontwerp van wet goed dat de overgang van de onderwerping aan de rechtspersonenbelasting naar de onderwerping aan de vennootschapsbelasting bepaalt.

Het voorontwerp heeft als doel een stabiel en ondubbelzinnig juridisch kader te voorzien, waarbinnen de onderwerping aan de vennootschapsbelasting van rechtspersonen die tot dan aan de rechtspersonenbelasting onderworpen waren zal plaatsvinden. Het voorontwerp werd uitgewerkt volgens de volgende modaliteiten:

  • het deel van het kapitaal, de uitgiftepremies en de winstbewijzen dat voorheen werkelijk werd gestort, wordt aangemerkt als gestort kapitaal, onder de voorwaarden vermeld in het Wetboek inkomstenbelastingen (WIB 92)
  • de voorheen gereserveerde winsten (al dan niet geïncorporeerd in kapitaal), en de voorzieningen voor risico’s en kosten voor het bedrag geboekt in het belastbaar tijdperk verbonden met het laatste aanslagjaar waarvoor de rechtspersoon aan de rechtspersonenbelasting onderworpen was, worden als definitief belaste reserves beschouwd
  • de herwaarderingsmeerwaarden en de kapitaalsubsidies worden vrijgesteld en blijven dit voor zover is voldaan aan de voorwaarden als vermeld in WIB 92
  • de kosten die voorheen het voorwerp hebben uitgemaakt van een voorziening voor risico’s en kosten of verliezen die voorheen het voorwerp hebben uitgemaakt van een waardevermindering, zijn aftrekbaar als beroepskosten voor het aanslagjaar dat zij werkelijk zijn gedragen, voor zover voldaan is aan de voorwaarden
  • de in aanmerking te nemen afschrijvingen, min- of meerwaarden op activa worden bepaald alsof de rechtspersoon altijd aan de vennootschapsbelasting onderworpen is geweest
  • de voorheen geleden verliezen mogen niet in mindering worden gebracht van de belastbare grondslag van aanslagjaren waarvoor de rechtspersoon aan de vennootschapsbelasting is onderworpen

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

►Blijf op de hoogte over de fiscale actualiteit met onze maandelijkse Up-to-date fiscaliteit, boekhouding en vennootschap met Roel Van Hemelen (TaxQuest)