Belastbaar tijdperk waartoe de vergoedingen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van winst of baten behoren

Geschreven door Lexalert
Foto:

Op 25 april 2018 werd het KB gepubliceerd dat artikel 204, 3° KB/WIB92 wijzigt inzake het belastbare tijdperk waartoe de vergoedingen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van winst of baten behoren.

Artikel 204, 3°, a, KB/WIB 92 bepaalt dat de winst en baten die tot een bepaald belastbaar tijdperk behoren zijn de winst en baten die in dat tijdperk worden vastgesteld of vermoed.

  • Vergoedingen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van winst of baten, behoren ook tot de inkomstencategorie winst, respectievelijk baten (artikel 25, 6°, b, en 27, tweede lid, 4°, b, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92)).
  • Vergoedingen tot herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen zijn, net als de eigenlijke bezoldigingen zelf, belastbaar bij betaling of toekenning (artikel 204, 3°, b, KB/WIB 92).

Om tot een uniforme behandeling van de vergoedingen tot herstel van een tijdelijke derving van inkomsten te komen, over alle inkomstencategorieën heen, en meer in het bijzonder voor "achterstallige" vergoedingen, is het aangewezen om ook het tijdstip van belastbaarheid van die vergoedingen voor alle inkomstencategorieën gelijk te schakelen.

Er wordt voorgesteld om voor alle categorieën van beroepsinkomsten de vergoedingen tot herstel van een tijdelijke inkomstenderving belastbaar te stellen bij betaling of toekenning. Dit stemt bovendien overeen met de praktijk waarbij de schuldenaars van de vergoedingen, zoals de ziekenfondsen, inkomstenfiches opmaken in functie van de betaling van de vergoeding en de verkrijgers van de vergoedingen deze opnemen in hun aangifte op basis van die inkomstenfiches, ook wanneer het recht op de vergoeding vroeger is vastgesteld en op grond van artikel 204, 3°, a, KB/WIB 92 desgevallend tot een vroeger belastbaar tijdperk kan behoren.

De nieuwe regel is in beginsel van toepassing op de vergoedingen die vanaf 1 januari 2018 worden betaald of toegekend (aanslagjaar 2019), met uitzondering evenwel van de vergoedingen waarvan het belastingregime bij de inwerkingtreding van dit besluit reeds vast lag.

Achtergrond

De wijziging die door dit besluit wordt aangebracht aan artikel 204, KB/WIB 92 hangt nauw samen met een wijziging van artikel 171, 5°, b, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge een aantal arresten van het Grondwettelijk Hof over de afzonderlijke belastingheffing op vergoedingen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van winst en bezoldigingen van bedrijfsleiders waarvan de vaststelling door toedoen van een openbare overheid of wegens het bestaan van een geschil heeft plaatsgehad na het verstrijken van het belastbare tijdperk waarop zij in werkelijkheid betrekking hebben.

De bedoelde wijziging van artikel 171, 5°, b, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 is van toepassing op de vergoedingen die vanaf 1 januari 2018 worden betaald of toegekend. Uitzondering hierop zijn:

  • de vergoedingen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van winst of baten die reeds vóór 1 januari 2018 werden vastgesteld of vermoed; en
  • de vergoedingen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van winst of baten die vanaf 1 januari 2018 werden vastgesteld of vermoed en verbonden zijn aan een belastbaar tijdperk dat vóór de inwerkingtreding van artikel 72 van de wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie wordt afgesloten;

►Lees ook: Fiscale optimalisatie van auteursrechten : ook voor u interessant?

Artikel 72 van de wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking van dat artikel in het Belgisch Staatsblad of, gelet op het feit dat het ontwerp op 22 maart door de Kamer werd aangenomen, in beginsel 1 mei 2018.

Dit besluit wijzigt het referentiemoment dat wordt gebruikt om een vergoeding tot volledig of gedeeltelijk herstel van winst of baten aan een bepaald belastbaar tijdperk toe te wijzen.

Een correcte toepassing van het gewijzigde artikel 171, 5°, b, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 veronderstelt dat de wijziging van dat referentiemoment geldt voor dezelfde vergoedingen als de vergoedingen waarop die gewijzigde bepaling van toepassing is

Bijgevolg is 1 mei 2018 hiervoor de spildatum.

Bekijk de volledige tekst van het koninklijk besluit van 19 april 2018 tot wijziging van artikel 204, 3°, van het KB/WIB 92 inzake het belastbare tijdperk waartoe de vergoedingen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van winst of baten behoren