Belang van het bestemmingsdocument voor de btw

Geschreven door Dhr. Laurens Snauwaert, Alaska, www.alaska-group.eu
Foto: electricnude  

Wie goederen verkoopt aan een belastingplichtige gevestigd in een andere EU-lidstaat, kan die verkoop in principe zonder btw factureren. Het is daarbij wel van belang een onderscheid te maken wie instaat voor het vervoer naar de andere lidstaat, nl. de verkoper of de koper. Vooral in het laatste geval moet de verkoper er over waken dat de goederen de lidstaat van vertrek zullen verlaten vermits anders de btw-vrijstelling ter zake niet kan toegepast worden. Een bestemmingsdocument kan op dat vlak wel soelaas bieden.

Een Belgische belastingplichtige die goederen verkoopt aan een belastingplichtige gevestigd in een andere EU-lidstaat dan België, moet in principe op die verkoop geen Belgische btw rekenen. Die intracommunautaire levering is voor de Belgische verkoper dan in principe vrijgesteld van btw in die zin dat het de koper is die dan zelf buitenlandse btw op die factuur moet voldoen. De btw-vrijstelling kan echter niet zomaar toegepast worden vermits daarvoor twee cumulatieve voorwaarden moeten vervuld zijn. In de eerste plaats moet er gefactureerd worden aan een belastingplichtige gevestigd in een andere lidstaat, én in de tweede plaats moeten de goederen de lidstaat van vertrek effectief verlaten. Is één van die twee voorwaarden niet vervuld, dan moet er alsnog Belgische btw in rekening gebracht worden op de factuur.

De eerste voorwaarde, nl. de vermelding van een buitenlands btw-nummer op de factuur kan gemakkelijk nagegaan worden op de VIES-website. Het btw-nummer van de buitenlandse koper moet daarenboven immers geldig zijn. De tweede voorwaarde ligt wat genuanceerder. Staat de verkoper zelf in voor het vervoer, dan zijn er in de praktijk omtrent het bewijs van het vervoer naar het buitenland weinig problemen. Er kan daarvoor een beroep worden gedaan op o.m. CMR-documenten, e-mails, enz. Anders is het wanneer de koper instaat voor het vervoer. De verkoper hangt dan m.a.w. af van de goodwill van de buitenlandse koper dat de goederen effectief België zullen verlaten. De Belgische verkoper moet dan immers op de buitenlandse koper kunnen rekenen dat deze hem de o.m. nodige vervoersdocumenten bezorgt.

Lees ook: Voor welke adoptiekosten belastingvermindering?

In dat laatste geval kan er wel enige zekerheid ingebouwd worden. De btw laat immers toe dat er gewerkt wordt met een bestemmingsdocument. Dat document bestaat al wel enige tijd , maar in de praktijk wordt het belang daarvan toch wat onderschat. Door immers de buitenlandse koper dat bestemmingsdocument te laten ondertekenen, geldt dat voor de btw-Administratie als bewijs dat de goederen zich op een andere plaats binnen de EU dan België bevinden. Op dat bestemmingsdocument moeten wel een aantal vermeldingen voorkomen. Uw dossierbeheer kan u in dat geval echter steeds bijstaan.