Artikel 19bis W. BTW opgeheven

Geschreven door Lexalert
Foto: jon jordan

Artikel 19bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (hierna "Wetboek" en "btw") werd ingevoerd om te vermijden dat het lidmaatschap bij een btw-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, van het Wetboek, fraude of belastingontwijking zou mogelijk maken of aanleiding zou geven tot niet-gerechtvaardigde belastingvoordelen op vlak van btw.

Wanneer de btw-eenheid  derhalve in België is gevestigd en diensten andere dan die omschreven in artikel 21, § 3, van het Wetboek worden verricht door een buiten België gevestigde belastingplichtige (hoofdkantoor of filiaal) voor één van zijn inrichtingen (hoofdkantoor of filiaal) die lid is van deze btw- eenheid, worden deze diensten door artikel 19bis van het Wetboek gelijkgesteld met diensten verricht onder bezwarende titel waarop de Belgische btw verschuldigd is.

In het arrest van 17 september 2014 in de zaak C-7/13 inzake Skandia America Corp. (USA), filial Sverige, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie evenwel voor recht gezegd dat de artikelen 2, lid 1, 9 en 11 van de richtlijn 2006/112/EG, aldus moeten worden uitgelegd dat de diensten die een in een derde land gevestigd hoofdkantoor verricht voor zijn filiaal in een lidstaat, belastbare handelingen vormen indien dat filiaal lid is van een groep personen die voor de belasting over de toegevoegde waarde als één belastingplichtige kunnen worden aangemerkt.

Wanneer een vaste inrichting van een onderneming (bvb. een filiaal) deel uitmaakt van een btw-eenheid, wordt die inrichting bijgevolg, voor de toepassing van de btw, feitelijk aangemerkt als een persoon onderscheiden van het hoofdkantoor.

De handelingen verricht onder bezwarende titel (nl. de diensten en de leveringen van goederen) tus- sen twee inrichtingen van een onderneming, meer bepaald in onderhavig geval een inrichting gevestigd in België en een inrichting buiten België, zijn derhalve van rechtswege aan de btw onderworpen wanneer één of beide inrichtingen, in hun land, deel uitmaken van een btw-eenheid in de zin van artikel 11 van de richtlijn 2006/112/EG.

► Lees ook BTW-vrijstelling gaat naar 25.000

Ingevolge het voornoemde arrest C-7/13 zijn de bepalingen van artikel 19bis van het Wetboek bij- gevolg zonder voorwerp geworden. Het is derhalve aangewezen dit artikel op te heffen.

Lees de volledige tekst van het wetsontwerp van 4 september 2015 tot opheffing van artikel 19bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde