Arbeidsongevallenwet – Schriftelijke ingebrekestelling werkgever afgeschaft

Geschreven door Lexalert
Foto: Navy Medicine  

Het wetsontwerp van 18 maart 2016 brengt een wijziging aan in de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (AOW) ingevolge arrest nr. 62/2015 van 21 mei 2015 van het Grondwettelijk Hof.

Het Hof oordeelde dat artikel 46, § 1, eerste lid, 7°, d), van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt.

In de huidige tekst van artikel 46, § 1, eerste lid, 7° van de AOW is inderdaad de vereiste opgenomen van de schriftelijke ingebrekestelling aan de werkgever, waarbij uitdrukkelijk de mededeling vereist is dat indien de werkgever nalaat de passende maatregelen te nemen, de getroffene of de rechthebbende, bij gebeurlijk ongeval, over de mogelijkheid beschikt een burgerlijke aansprakelijkheidsvordering in te stellen.

Het Grondwettelijk Hof heeft problemen met het formalisme dat in dit wetsartikel is opgenomen. De motivering is de volgende “het getuigt niet alleen van een vergaand formalisme indien bovendien wordt vereist dat in de ingebrekestelling expliciet zou moeten worden vermeld dat de niet-uitvoering van de in de ingebrekestelling opgelegde maatregelen zou kunnen leiden tot de opheffing van de principiële immuniteit van de werkgever, maar bovendien brengt dat bijkomende voorschrift het risico mee de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsvordering van het slachtoffer van een arbeidsongeval afhankelijk te maken van de beslissing of zelfs de vergetelheid van de toezichthoudende ambtenaar om in de ingebrekestelling expliciet die vermelding op te nemen.”.

Lees de volledige tekst van het wetsontwerp van 18 maart 2016 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen