Als reactie op de corona-crisis stelt de federale regering twee krachtige fiscale maatregelen voor

Geschreven door Monard Law , , www.coronadesk.monardlaw.be
Foto: Bronson ABbott  

De eerste maatregel betreft de “carry back” van fiscale verliezen van vennootschappen. Hierdoor kan het fiscaal verlies van boekjaar 2020 worden aangewend tegen de fiscale winst van boekjaar 2019. Vennootschappen kunnen in de aangifte voor 2019 een vrijgestelde reserve aanleggen die in mindering komt van de belastbare basis. Deze vrijgestelde reserve wordt weer opgenomen in de belastbare basis van boekjaar 2020 en wordt dan afgezet tegen het fiscaal verlies. Deze maatregel is onderworpen aan voorwaarden, met name inzake de afwezigheid van uitkeringen. Het bedrag van de carry-back zou worden beperkt tot 20 mEUR. Een vergelijkbare maatregel wordt voorzien in de personenbelasting.

Een tweede maatregel betreft de wederopbouwreserve om de solvabiliteit van vennootschappen op langere termijn te versterken. Ten belope van het bedrijfsverlies van boekjaar 2020, kunnen vennootschappen in de volgende boekjaren 2021-2023 een vrijgestelde reserve aanleggen die in mindering komt van de belastbare basis. Deze maatregel is eveneens onderworpen aan bepaalde voorwaarden en begrenzingen, met name de vereiste om de werkgelegenheid te behouden.

Beide maatregelen zijn optioneel. Vennootschappen moeten rekening houden met de mogelijke impact op de EBITDA interestaftrekbeperking en de groepsbijdragen.

Het voorontwerp is in het weekend goedgekeurd door de federale regering. Na het advies van de Raad van State, kan het voorstel aan het parlement worden voorgelegd.