Aandelenopties toegekend aan zaakvoerders van managementvennootschappen - Circulaire FOD Financiën

Geschreven door Lexalert
Foto: Tamaki Sono  

De FOD Financiën publiceerde op 13 april 2017 op www.fisconet.be de circulaire 2017/C/21 betreffende aandelenopties toegekend aan zaakvoerders van managementvennootschappen. Ze geeft toelichting bij de waardering van het voordeel uit de toekenning van aandelenopties aan de zaakvoerder van een managementvennootschap door de vennootschap waaraan de managementprestaties worden geleverd.

Het belastingstelsel van de aandelenopties (1) legt de principes vast met betrekking tot het voordeel van alle aard verkregen uit hoofde of naar aanleiding van de beroepswerkzaamheid van de begunstigde natuurlijke persoon, onder de vorm van al dan niet kosteloze toekenning van aandelenopties.

(1) Art. 41 – 47 van de wet van 26.03.1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (hierna: de wet van 26.03.1999).

Voor niet-beursgenoteerde opties stelt dat belastingstelsel het belastbaar voordeel forfaitair vast op een percentage van de waarde van het onderliggende aandeel (2). Onder welbepaalde voorwaarden (3) is evenwel een halvering van het principieel belastbaar voordeel mogelijk.

(2) Art. 43, § 3 van de wet van 26.03.1999.

(3) Art. 43, § 6 van de wet van 26.03.1999.

Een van die voorwaarden stelt concreet dat de optie betrekking moet hebben op 'aandelen van de vennootschap ten behoeve van wie de beroepswerkzaamheid wordt uitgeoefend of op aandelen van een andere vennootschap die een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft in de eerst genoemde vennootschap als bedoeld in het koninklijk besluit van 08.10.1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen.' (4)

(4) Art. 43, § 6, 4° van de wet van 26.03.1999.

Zaakvoerders van managementvennootschappen

De vraag is gesteld of de toekenning door een vennootschap van aandelenopties op haar aandelen aan de zaakvoerder van een managementvennootschap die aan eerstgenoemde vennootschap managementprestaties verstrekt, voldoet aan de in nr. 3 vermelde voorwaarde om het forfaitair bepaalde voordeel te mogen halveren.

Voor de beoordeling van voormelde voorwaarde, geldt dat de managementvennootschap juridisch gezien de managementprestaties levert aan haar klant en dat, op fiscaal vlak, de zaakvoerder van die managementvennootschap daarbij zijn beroepswerkzaamheid uitoefent ten behoeve van de managementvennootschap en niet ten behoeve van de klant van de managementvennootschap.

Daardoor is niet voldaan aan de voorwaarde dat de optie betrekking moet hebben op aandelen van de vennootschap ten behoeve van wie de beroepswerkzaamheid wordt uitgeoefend.

Het bovenstaande geldt ongeacht of de managementvennootschap bestuurder is van de vennootschap die de aandelenoptie toekent, of niet.

Het forfaitair bepaalde voordeel dat voortvloeit uit de toekenning van dergelijke aandelenopties, komt bijgevolg niet in aanmerking voor de halvering.

Het antwoord op de parlementaire vraag nr. 39 van volksvertegenwoordiger Josée Lejeune van 14.01.2009 inzake de herkwalificatie van huurprijs en huurvoordelen (5) doet geen afbreuk aan voormeld standpunt.

(5) Kamer, Vragen en Antwoorden, 2008-2009, QRVA 52/046 d.d. 20.01.2009, blz. 28.

Ander interessant artikel: Ambtshalve ontheffing en materiële vergissing - Circulaire 38/2014 verduidelijkt

Inwerkingtreding

Het in deze circulaire ingenomen standpunt is van toepassing voor de toekenningen van aandelenopties waarvan de datum van het aanbod (6) na de datum van publicatie van onderhavige circulaire valt.

(6) Art. 41, 4° van de wet van 26.03.199