9 FAQ fiscale behandeling uitkeringen tijdelijke werkloosheid

Geschreven door Lexalert
Foto: Sonny Abesamis  

De FOD Financiën publiceerde op 20 april 2020 de circulaire 2020/C/57. Deze circulaire bevat FAQ over de fiscale behandeling van werkloosheidsuitkeringen en eventuele aanvullende vergoedingen ingevolge tijdelijke werkloosheid.

Inhoudstafel

1. Worden de uitkeringen 'tijdelijke werkloosheid' ten gevolge van het uitbreken van het coronavirus op fiscaal vlak anders behandeld dan de reeds bestaande uitkeringen?
2. Zijn de werkloosheidsuitkeringen en de eventuele aanvullende vergoedingen die ik ingevolge tijdelijke werkloosheid ontvang, belastbaar?
3. Komen deze werkloosheidsuitkeringen en aanvullende vergoedingen in aanmerking voor een belastingvermindering?
4. Welke factoren beïnvloeden het bedrag van de belastingvermindering?
5. Wat is het maximumbedrag van de belastingvermindering?
6. Kan het zijn dat de belastingvermindering in mijn geval slechts een fractie van het maximumbedrag van 1.828,41 euro bedraagt of zelfs gelijk is aan nul?
7. Wordt er bedrijfsvoorheffing ingehouden op die werkloosheidsuitkeringen en aanvullende vergoedingen?
8. Is de bedrijfsvoorheffing gelijk aan de eindbelasting?
9. Wanneer kan ik zicht krijgen op mijn belastingtoestand voor het inkomstenjaar 2020, aanslagjaar 2021?


Blijf op de hoogte over de actualiteit mbt arbeidsrecht via de Up-to-date - HR met advocatenkantoor Claeys&Engels


1. Worden de uitkeringen 'tijdelijke werkloosheid' ten gevolge van het uitbreken van het coronavirus op fiscaal vlak anders behandeld dan de reeds bestaande uitkeringen?

Nee. De bestaande fiscale bepalingen laten niet toe om een onderscheid te maken tussen uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het coronavirus en andere werkloosheidsuitkeringen.

U kan de belangrijkste principes van het belastingstelsel van die tijdelijke werkloosheidsuitkeringen hieronder raadplegen.

2. Zijn de werkloosheidsuitkeringen en de eventuele aanvullende vergoedingen die ik ingevolge tijdelijke werkloosheid ontvang, belastbaar?

Ja. Deze werkloosheidsuitkeringen en eventuele aanvullende vergoedingen zijn in de inkomstenbelasting belastbaar tegen de gewone belastingtarieven (namelijk het progressief tarief, wat betekent dat de tarieven stijgen naarmate uw inkomen toeneemt).

3. Komen deze werkloosheidsuitkeringen en aanvullende vergoedingen in aanmerking voor een belastingvermindering?

In principe wel.

De toepassing van een belastingvermindering op deze vergoedingen en het bedrag ervan zijn evenwel afhankelijk van een aantal factoren.

4. Welke factoren beïnvloeden het bedrag van de belastingvermindering?

Wanneer u voor het jaar 2020 naast die vergoedingen ingevolge tijdelijke werkloosheid ook nog bezoldigingen als werknemer of andere inkomsten heeft ontvangen (bijvoorbeeld onroerende inkomsten), wordt het bedrag van de belastingvermindering beperkt.

Lees ook: Uitbreiding geldigheidsduur van de maaltijd- en andere cheques nav coronacrisis

5. Wat is het maximumbedrag van de belastingvermindering?

De berekening van de belastingvermindering is technisch complex. Zo bestaat die vermindering uit twee delen, met name een basisvermindering en eventueel nog een bijkomende vermindering. Wanneer u voor het inkomstenjaar 2020 bijvoorbeeld ook nog bezoldigingen als werknemer heeft verkregen dan kan u enkel aanspraak maken op de basisvermindering. Die bedraagt in principe maximaal 1.828,41 euro maar wordt afgebouwd in functie van uw andere inkomsten (zie vragen 4 en 6).

6. Kan het zijn dat de belastingvermindering in mijn geval slechts een fractie van het maximumbedrag van 1.828,41 euro bedraagt of zelfs gelijk is aan nul?

Dat is inderdaad mogelijk.

Wanneer uw werkloosheidsuitkering en aanvullende vergoeding slechts een klein deel bedraagt van het totaal bedrag van uw belastbare inkomsten (beroepsinkomsten, roerende en onroerende inkomsten, diverse inkomsten) dan zal de belastingvermindering slechts zeer beperkt of zelfs nul zijn.

De belastingvermindering is bijvoorbeeld gelijk aan nul wanneer u gedurende het inkomstenjaar 2020 een belastbaar inkomen heeft gehad van 29.600 euro of meer.

7. Wordt er bedrijfsvoorheffing ingehouden op die werkloosheidsuitkeringen en aanvullende vergoedingen?

Deze werkloosheidsuitkeringen en aanvullende vergoedingen worden onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing tegen het tarief van 26,75 %. Die bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden op het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen en aanvullende vergoedingen. U ontvangt dus het bedrag van de werkloosheidsuitkering en de aanvullende vergoeding verminderd met de bedrijfsvoorheffing.

8. Is de bedrijfsvoorheffing gelijk aan de eindbelasting?

Neen, de bedrijfsvoorheffing is slechts een voorafname van de definitief verschuldigde inkomstenbelasting en wordt daarmee verrekend. Het is dus niet zo dat het tarief van de bedrijfsvoorheffing volledig overeenstemt met het belastingtarief dat uiteindelijk op die vergoedingen zal worden toegepast.

9. Wanneer kan ik zicht krijgen op mijn belastingtoestand voor het inkomstenjaar 2020, aanslagjaar 2021?

Zodra het berekeningsprogramma personenbelasting definitief is (vermoedelijk in de loop van het voorjaar 2021) kan u een berekening voor het inkomstenjaar 2020, aanslagjaar 2021, uitvoeren via de applicatie Taxcalc (http://ccff02.minfin.fgov.be/taxcalc/app/anonymous/public/calcbox/home.do).