4 wijzigingen van de gedragscode voor KMO's op vlak van kredietovereenkomsten

Geschreven door Lexalert
Foto: Rosmarie Voegtli  

De ministerraad van 22 juni 2018 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gedragscode aanpast die te maken heeft met de uitvoering van de wet over de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Deze gedragscode wil de kredietovereenkomsten voor de KMO’s transparanter en begrijpelijker maken. Hij werd ontworpen in 2014 door de representatieve interprofessionele organisaties die de belangen van de KMO’s behartigen en de representatieve organisatie van de kredietsector (Febelfin). De wet van 21 december 2017 houdende wijziging van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen, houdt echter een wijziging van de gedragscode in.

Volg het on demand seminarie Marktpraktijken en consumentenbescherming - Recente rechtspraak en rechtsleer met Prof. Dr. Reinhard STEENNOT

Concreet bevat de aangepaste gedragscode vier nieuwe elementen in vergelijking met de bestaande code:

  • de drempelwaarde die de berekening van de verschuldigde vergoeding bepaalt in geval van vervroegde terugbetaling verhoogt van 1 miljoen euro naar 2 miljoen euro
  • hij vervolledigt het summier informatiedocument met een weblink die verwijst naar informatie betreffende de kenmerken van de voornaamste zekerheden die kunnen worden genomen en de impact ervan op de kredietaanvraag
  • hij verwijst naar een overzicht van de belangrijkste begeleidings- en steunmaatregelen en van de overheidsgaranties
  • hij voorziet welke informatie aan de aanvrager moet bezorgd worden bij weigering van de volledige of gedeeltelijke vrijgave van de zekerheid of de waarborg van de gedragscode)

Dit ontwerp beoogt dus de gedragscode bindende kracht te verlenen. Het treedt in werking op de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 10, § 1, tweede lid, van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen