Welke maatregelen tegen fraude roerende voorheffing?

Geschreven door Lexalert
Foto: eFile989  

Het wetsontwerp houdende maatregelen van bestrijding van de belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffingen werd op 29 november 2018 goedgekeurd door de bevoegde kamer.

Dit ontwerp omvat verschillende maatregelen om oneigenlijk gebruik van vrijstelling van roerende voorheffing tegen te gaan, zijnde:

1) Vermoeden van kunstmatige rechtshandelingen 

Het feit dat een Belgisch of buitenlands pensioenfonds de effecten waaruit dividenden voortkomen waarvoor zij een vrijstelling of verrekening van de roerende voorheffing geniet, minder dan 60 dagen heeft aangehouden, vormt voortaan een vermoeden dat de rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen waarmee de dividenden verbonden zijn, kunstmatig is. Het pensioenfonds zal moeten aantonen dat er geen kunstmatige rechtshandeling of geheel van rechtshandelingen aan de basis lag om toch aanspraak te kunnen maken op de vrijstelling of verrekening van de roerende voorheffing. 

2) De verkrijger als schuldenaar 

De verkrijger van de roerende inkomsten zal aangewezen worden als schuldenaar van de roerende voorheffing in alle gevallen waarbij er een onrechtmatige vrijstelling van roerende voorheffing heeft plaatsgevonden of er ten onrechte roerende voorheffing aan hem is terugbetaald.

3) Vereiste van volle eigendom van de onderliggende effecten​

Om onterechte verrekening van roerende voorheffing op dividenden tegen te gaan zal, in overeenstemming met de marktstandaard voor het afwikkelen van effectentransacties, de belastingplichtige voortaan reeds de volle eigendom van de onderliggende effecten moeten hebben gehad op datum waarop de rechthebbenden van de dividenden worden geïdentificeerd (zijnde 1 dag vóór de huidige voorziene datum, het ogenblik van toekenning of betaalbaarstelling van de dividenden) om de verrekening te kunnen toepassen.

Lees de volledige tekst van het wetsontwerp houdende maatregelen van bestrijding van de belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffinge