Welke wijzigingen sociale zekerheid najaar 2018?

Geschreven door Lexalert
Foto: Ken Teegardin  

Het wetsontwerp van 26 oktober 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken voorziet in verschillende aanpassingen van de socialezekerheidswetgeving.

In de sector van de beroepsrisico’s is een centrale doelstelling van de overheid bereikt die zeer belangrijk is voor de sector: “de kleine statuten” (personen die in het kader van een opleiding werk tegen betaling verrichten). Het doel is een samenhangend wettelijk kader te creëren dat van toepassing is op zowel bestaande als toekomstige specifieke statuten. De andere aanpassingen hebben betrekking op telewerk, grensarbeiders en gepensioneerden die na hun pensioen werken en de berekening van hun loon bij een ongeval.

In de sector van de ziekte-invaliditeitsverzekering hebben verschillende aanpassingen onder meer betrekking op “NEWATTEST”, de bevoegdheid van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen inzake het invaliditeitspensioen van de mijnwerkers, de weigering van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen wegens de toekenning van moederschapsuitkeringen, het recht op uitkeringen na de (verminderde) wachttijd, de samenloop van de uitkeringen met een vergoeding toegekend krachtens het interne stelsel van een internationale of supranationale organisatie en tot slot wijzigingen van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 waarin het uniform begrip “gemiddeld dagloon” wordt vastgesteld.

Volg het on demand seminarie Up-to-date HR-recht 2018-3 met Valerie MASTELINCK

De overige bepalingen hebben betrekking op wijzigingen:

  • Van de wet van 15 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken met betrekking tot flexi-jobwerknemers die ter beschikking gesteld worden door een uitzendbureau;
  • Aan artikelen 30bis en 30ter van de wet van 27  juni  1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders teneinde bepaalde punten van de sectorale plannen voor de eerlijke concurrentie uit te voeren wat betreft de betaling van sociale schulden door een hoofdelijk aansprakelijke in de bouwsector en de groene sector;
  • In de sector van de begrafenisondernemingen om te voldoen aan het verzoek van de sociale partners om in de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28  december  1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders een bijzonder statuut “gelegenheidswerknemers” voor de sector van de begrafenisondernemingen in te voeren, en om de administratieve formaliteiten voor de werkgevers en de controles voor de inspectiediensten te vereenvoudigen;
  • In verschillende socialezekerheidswetten en in bepaalde wetten op de volksgezondheid: vervanging van de verwijzing naar de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens door de verwijzing naar de nieuwe regeling inzake de verwerking van persoonsgegevens;
  • In de wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid door de invoeging van een nieuw artikel bedoeld om de basisdotatie van de socialezekerheidsregeling voor werknemers te verhogen met een bedrag gelijk aan het bedrag vermeld in artikel 24, § 2b van de wet van 29 juni 1981;
  • Aan artikel 38, § 3terdecies, die tot doel hebben de volgende twee aspecten te regelen met betrekking tot de Wijninckxbijdrage: enerzijds de wijziging van het begrip schuldenaar van de bijdrage; anderzijds de wijziging van de aangiftetermijnen voor de berekening door de Rijksdienst voor sociale zekerheid;
  • In het Sociaal Strafwetboek: invoeging van een nieuwe titel inzake sociale fraude: de beleidsinstrumenten en structuren voor het beleid inzake sociale fraude worden gewijzigd;
  • In de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd op 14 juli 1994, inzonderheid artikel 32 van deze wet, dat de door het RIZIV gedekte rechthebbenden van de verzekering voor geneeskundige verzorging opsomt, om daarin twee nieuwe categorieën rechthebbenden van geneeskundige verzorging ten laste van het RIZIV op te nemen. 

 

Lees de volledige text van het wetsontwerp van 26 oktober 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken.