Welke maatregelen mbt werk in 2018-19?

Geschreven door Lexalert
Foto: Kheel Center  

In de beleidsbrief Werk van 25 oktober 2018 geeft de regering meer uitleg over een aantal speerpunten die binnen het kader van dit beleidsdomein nog moeten worden afgerond in de periode 2018-19.

Nationale Productiviteitsraad

Conform de aanbeveling van de Europese Raad van 20 september 2016, is een wettelijke basis uitgewerkt voor de oprichting van een Nationale Productiviteitsraad. Het voorontwerp van wet wordt nog voor het einde van 2018 behandeld in het Parlement.

Expats

De werknemers die zijn uitgezonden naar het buitenland door een Belgische werkgever (inclusief de Ngo’s), krijgen definitieve rechtszekerheid voor wat betreft hun toegang tot het stelsel van de werkloosheid. Na hun terugkeer, blijven de prestatievereisten met het oog op het openen van rechten op werkloosheidsuitkeringen behouden, zoals deze voor hen bestonden op het ogenblik van hun vertrek naar het buitenland.

Een ontwerp van koninklijk besluit, dat momenteel voor advies aan de Raad van State is voorgelegd, voorziet erin om deze werknemers een blijvende verankering in de Belgische sociale zekerheid te garanderen.

Werkloosheid grensarbeiders 65+

Grensarbeiders bouwen hun pensioen op in het pensioenstelsel van het werkland, maar zijn bij werkloosheid aangewezen op de werkloosheidsverzekering van het woonland.

Aangezien in Nederland de pensioenleeftijd verhoogd is naar 66 jaar en in België het recht op werkloosheid slechts toegekend is tot de leeftijd van 65, de huidige Belgische pensioenleeftijd, bestaat er een lacune voor de Belgische grensarbeider die na een tewerkstelling in Nederland werkloos wordt en nog niet gerechtigd is op het Nederlandse pensioen.

Een ontwerp van koninklijk besluit, dat momenteel voor advies aan de Raad van State is voorgelegd, wil dit sociaalrechtelijke vacuüm oplossen. De betrokken werk- nemer moet wel redelijkerwijze gedurende een minimum aantal jaren als grensarbeider gewerkt hebben, waar- door het buitenlandse pensioen het hoofdpensioen is

Uitzendarbeid

In het advies nr. 2.091 van 24 juli 2018 van de Nationale Arbeidsraad, hebben de sociale partners gevolg gegeven aan de vraag tot evaluatie van het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid en de cao nr. 108 betreffende de tijdelijke arbeid en de uitzendarbeid.

Ze hebben zich geëngageerd om het oneigenlijk gebruik van opeenvolgende dagcontracten te bestrijden en te komen tot een aanzienlijke vermindering van het aandeel opeenvolgende dagcontracten in het totale aantal uitzendcontracten (20 % over de periode 2018-2019).

Daarnaast werd de cao nr. 108 aangepast. De nood aan flexibiliteit voor de gebruiker, als voorafgaande voorwaarde om het gebruik van opeenvolgende dag- contracten toe te laten, wordt nader omschreven en de gebruiker zal hiervan een statistisch onderbouwd bewijs moeten leveren. Om het oneigenlijk gebruik van opeenvolgende dagcontracten tegen te gaan, wordt de verplichting tot informatieverstrekking en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers versterkt. In dit kader zal semestrieel gedetailleerde informatie verstrekt moeten worden over het gebruik van opeenvolgende dagcontracten, gekoppeld aan een jaarlijkse raadpleging hierover.

Tenslotte zal het gebruik van opeenvolgende dagcontracten tweejaarlijks door de sociale partners geëvalueerd worden op basis van onder meer een trimestriële schriftelijke rapportering van RSZ-gegevens.

De inspectie Toezicht op de Sociale Wetten zal van haar kant, blijvend prioriteit geven aan controles op uitzendarbeid.

Volg het on demand seminarie Up-to-date HR-recht 2018-3 met Valerie MASTELINCK

Mobiliteitsbudget en -vergoeding

De Ministerraad heeft het voorontwerp van wet inzake het mobiliteitsbudget goedgekeurd in eerste lezing, evenals de aanpassing aan de wet inzake de mobiliteitsvergoeding. De werknemer bouwt met de sociale bijdragen op het cashgedeelte aanvullende sociale rechten op. De nodige Koninklijke besluiten die uitvoering aan deze wetten geven, bevinden zich in de opmaakfase.

Single permit

Tussen de gewesten en de federale overheid dienden de nodige afspraken gemaakt te worden ter omzetting van de Europese richtlijn 2011/98/EU van 13 december 2011, de zogenaamde richtlijn “single permit”. Deze richtlijn legt de lidstaten op om nog slechts één titel of document af te leveren aan niet-EU werknemers, dat zowel het aspect verblijf als het aspect werk regelt. Overeenkomstig advies 59.472/4 van de Raad van State sloten de federale overheid, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap een samenwerkingsakkoord dat samen met de instemmingswet in het parlement is goedgekeurd. Momenteel worden de laatste wettelijke bepalingen afgerond, zodat het geheel voor het einde van 2018 in werking kan treden.

Lees de volledige tekst van de beleidsbrief Werk van 25 oktober 2018.