Update wijzigingen gerechtelijk recht - gerechtskosten

Geschreven door Lexalert
Foto: Tim Evanson  

De beleidsbrief Justitie van 24 oktober 2018 somt een aantal wijzigingen op met betrekking tot duurzaam budgettair beleid en gerechtskosten in 2019. Het betreft de oprichting van bureau’s gerechtskosten, de modernisering van tariefstructuren en de implementatie van Fedcom

Oprichting bureau’s gerechtskosten

Om de gerechtskosten beter te beheersen en beheren, zullen de arrondissementele bureaus gerechtskosten in 2019 worden opgericht. Het concentreren van de expertise inzake gerechtskosten in strafzaken in deze bureaus laat toe om de volledige keten – van vordering tot uitbetaling – meer efficiënt en doeltreffend te doorlopen. Zo wordt het aantal aanspreekpunten om informatie te verkrijgen voor de experten, de gerechtelijke prestatieverleners en de vertalers verminderd. Voor de tolken zal dit zelfs herleid kunnen worden tot slechts één aanspreekpunt, zijnde het bureau in het arrondissement waar de woonplaats van de tolk is gevestigd.

Verder beoogt de start van de bureaus gerechtskosten de tijd tot de effectieve betaling zo redelijk en kort mogelijk te houden. Door de verhoogde transparantie krijgen prestatieverleners sneller hun vergoeding uitbetaald en worden eventuele betwistingen volgens duidelijke richtlijnen zo snel mogelijk uitgeklaard. Een verder belangrijk voordeel is het verkrijgen van een heldere kijk op de gemaakte gerechtskosten per strafrechtelijk dossier, wat ook de terugvorderingsgraad bij veroordeelden die de gerechtskosten dienen terug te betalen kan verhogen.

Lees ook: Erelonen en onkosten van gerechtsdeskundigen in strafzaken vanaf 4 oktober 2018

Modernisering tariefstructuren gerechtskoste 

Bij het moderniseren van de tarieven inzake gerechtskosten in strafzaken, werden onder meer voor gerechtsdeurwaarders, vertalers-tolken en gerechtspsychiaters de nodige stappen gezet. Ook de tariefstructuur voor wat betreft toxicologische expertises dient hervormd te worden, zodat ook deze complexe materie gereguleerd en vergoed wordt in overeenstemming met de realiteit op het terrein

Implementatie Fedcom

Dankzij de implementatie van Fedcom bij de centrale diensten van Justitie en de voorbereiding van de uitrol in de decentrale entiteiten, kan het justitiebeleid op alle niveaus maximaal ondersteund worden door een doeltreffend operationeel en fi nancieel beheer. De interne en externe dienstverlening worden verbeterd door het verzekeren van kwaliteit, betrouwbaarheid, transparantie en efficiëntie.

Lees de volledige tekst van de beleidsbrief Justitie van 24 oktober 2018