Update wijzigingen gerechtelijk recht - Burgerlijk procesrecht en alternatieve oplossingstrajecten

Geschreven door Lexalert
Foto: Pablo  

In de beleidsbrief justitie van 24 oktober 2018 werden de recente wijzigingen in het gerechtelijk recht toegelicht met betrekking tot de hervorming van het burgerlijk procesrecht en de alternatieve oplossingstrajecten. 

Hervorming van het burgerlijk procesrecht

De hervorming van de burgerlijke rechtspleging wordt voortgezet met als doel de burgerlijke procedures voor de hoven en rechtbanken efficiënter, minder omslachtig en sneller te laten verlopen. De klemtoon ligt op een kwalitatieve en betaalbare rechtspraak, binnen het jaar na de instelling van de vordering.

Het voorbije jaar kwam de wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechtelijke orde en de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing tot stand.

Deze hervormde procedure moet alle kansen geven aan de alternatieve methodes van conflictbeslechting; voorts zet zij in op een doorgedreven inhoudelijke dossierkwaliteit en moet zij, dankzij een nieuwe procesgerichte informaticatoepassing, zorgen voor een kortere duurtijd, een verminderde werklast in termen van communicatie en een kortere tijdsbesteding voor alle actoren in de procedure.

Volg het on demand seminarie Het nieuwe Vlaams Huurdecreet – What's new? met Céline VAN DEN BERGHE

Stimulering van alternatieve oplossingstrajecten

De wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing geeft aan bemiddeling en andere alternatieve wijzen van geschillenoplossing een gelijkwaardige plaats in het gerechtelijk recht.

Voornoemde wet creëert een nieuwe structuur voor de federale bemiddelingscommissie. Deze nieuwe structuur zal op 1 januari 2019 in werking treden. Tegelijk werden de bevoegdheden van de federale bemiddelingscommissie uitgebreid. Zo zal de bemiddelingscommissie de reeds bestaande initiatieven inzake bemiddeling bij de verschillende hoven en rechtbanken in kaart brengen met als doel deze te stroomlijnen en goede praktijken verder te ontwikkelen in alle hoven en rechtbanken.

Een nieuwe wijze van geschillenoplossing werd door voornoemde wet ingeschreven in het Gerechtelijk Wetboek, nl. de “collaboratieve onderhandelingen”. Deze nieuwe wijze van geschillenoplossing treedt eveneens in werking op 1 januari 2019.

In dezelfde optiek wordt de volle medewerking verleend aan een evaluatie, georganiseerd door de universiteit Gent, van het systeem en de praktijk van de schikkingen bij de familierechtbanken in het kader van het FITTIF-project (families in transitie, transitie in families). Dit met het oog op de verbetering van de wetgeving en de praktijk inzake minnelijke schikkingen. Deze evaluatie wordt uitgevoerd in het licht van de voorziene evaluatie van de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank in 2020. De eerste resultaten hiervan zullen bekend worden gemaakt dit najaar.

Lees de volledige tekst van de beleidsbrief justitie van 24 oktober 201896/015