Salduz permanentiedienst

Geschreven door Lexalert
Foto: wavelip.com

Het Koninklijk besluit van 23 november 2018 voert de ‘Salduz-permanentie’ in. 

Artikel 495, derde lid, Ger.W. bepaalt dat de Orde van de Vlaamse balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone, de permanentiedienst organiseren op een wijze die het mogelijk maakt om op een zo snel mogelijke manier een advocaat te contacteren, gebruik makend van de moderne communicatiemiddelen, waarbij de verschillende contacten van de gebruikers worden bijgehouden. Er wordt in een jaarlijkse toelage ten laste van het algemeen budget van de uitgaven van sectie 12 voorzien voor de exploitatiekosten die nodig zijn voor de uitvoering van deze opdracht. De Koning bepaalt de verdere uitvoeringsregels hiervan.

Begrip ‘permanentiedienst Salduz’

De permanentiedienst `Salduz' wordt omschreven als: "een permanentiedienst die het mogelijk maakt op een zo snel mogelijke manier een advocaat te contacteren die zal instaan voor het consult en de bijstand aan de verdachte beroofd van zijn vrijheid, binnen de door de wet opgelegde maximale termijn van twee uur, op basis van het tussen actoren overeengekomen processchema".

Webapplicatie

Verder bepaalt het Koninklijk besluit dat de permanentiedienst zo georganiseerd zal worden dat de contactname met de advocaten op een zo snel mogelijke en automatische wijze zal geschieden, gebruik makend van de moderne communicatiemiddelen en waarbij een callcenter ter beschikking wordt gesteld bij eventuele incidenten en technische problemen. Rekening houdend met de vertrouwelijke informatie, zal de applicatie draaien op een afzonderlijke server, gelegen in België, volgens de actuele standaarden en zal ook het callcenter zijn diensten verlenen vanuit België.

Geen onderscheid minderjarigen/meerderjarigen

In zijn advies 64.352/1 stelt de Raad van State dat het aanbeveling verdient om te voorzien in een garantie voor gespecialiseerde advocaten indien het minderjarigen betreft, aangezien de eis van specialisatie voor advocaten optredend voor minderjarigen in het kader van de Salduz-permanentie als een subsidievoorwaarde geldt.

Niettegenstaande het advies van de Raad van State, werd ervoor gekozen om deze garantie niet expliciet op te nemen in het koninklijk besluit, omwille van de volgende redenen:

  • De aangelegenheid "minderjarigen" valt onder de interne organisatie van de autoriteiten vermeld in artikel 488 van het Gerechtelijk Wetboek.
  • In de Salduz-webapplicatie zoekt het systeem automatisch naar een advocaat met het label "minderjarigen" als de verdachte inderdaad een minderjarige is. Het systeem zoekt de advocaat met het label "minderjarigen" binnen de politiezone. Als het systeem geen advocaat met het label "minderjarigen" vindt die beschikbaar is, breidt het de opzoeking uit tot de naburige zones. Als het systeem geen enkele advocaat met het label "minderjarigen" vindt die beschikbaar is, wordt een advocaat zonder label aangewezen. De stafhouders hebben deze pragmatische oplossing gekozen: "beter een advocaat zonder label dan helemaal geen advocaat".

Het koninklijk besluit neemt deze webapplicatie ten laste, zulks zonder onderscheid minderjarigen/meerderjarigen. De advocaat met of zonder het label "minderjarigen" zal worden vergoed in het kader de juridische bijstand, onder inkomensvoorwaarden ten aanzien van de cliėnt. Het koninklijk besluit beoogt enkel de tenlasteneming van de kosten die verband houden met de "permanentiedienst Salduz".

Het processchema

De autoriteiten vermeld in artikel 488 Ger.W., richten de "permanentiedienst Salduz" op en ondersteunen hem conform de wettelijke bepalingen en zoals beschreven in het processchema. Op advies van de Raad van State wordt het processchema voortaan omschreven als volgt: "het processchema dat de wijze van contactname met de "permanentiedienst Salduz" beschrijft alsook de werkwijze van de "permanentiedienst Salduz" zelf".

► Lees ook: Informatisering justitie 2019: kiosk-pc’s in griffie en informatisering procesketens

 

28 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 495, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek; artikel 495, derde lid, ingevoegd bij de wet van 21 november 2016 betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord;

Gelet op de artikelen 121 tot 124 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiėn, gegeven op 25 juli 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 10 september 2018;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 64.352/1, gegeven op 7 november 2018 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
 

TITEL 1. - Omschrijving

Artikel 1. De permanentiedienst `Salduz' bedoeld in artikel 495, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt omschreven als volgt: "een permanentiedienst die het mogelijk maakt op een zo snel mogelijke manier een advocaat te contacteren die zal instaan voor het consult en de bijstand aan de verdachte beroofd van zijn vrijheid zoals omschreven in artikel 2bis, § 2 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, binnen de door de wet opgelegde maximale termijn van twee uur, op basis van het tussen actoren overeengekomen processchema."

Art. 2. De permanentiedienst zal zo georganiseerd worden dat de contactname zo geautomatiseerd en zo snel mogelijk geschiedt, gebruikmakend van de moderne communicatiemiddelen, waarbij een callcenter ter beschikking blijft voor incidenten en technische problemen.
De applicatie zal de verschillende contactnames van de betrokkenen (onderzoeksrechters, politiediensten of andere handhavingsautoriteiten en advocaten) bijhouden en de mogelijkheid bieden door actoren gewenste statistische gegevens (zo nodig geanonimiseerd) op te vragen.
Rekening houdend met de vertrouwelijke informatie, zal de applicatie draaien op een afzonderlijke server, in Belgiė gelegen, behoorlijk beveiligd volgens de actuele standaarden, en zal het callcenter eveneens zijn diensten verlenen vanuit Belgiė.

Art. 3. De autoriteiten vermeld in artikel 488 van het Gerechtelijk Wetboek richten de "permanentiedienst Salduz" op en ondersteunen hem conform de wettelijke bepalingen en zoals beschreven in het processchema dat de wijze van contactname met de "permanentiedienst Salduz" beschrijft alsook de werkwijze van de "permanentiedienst Salduz" zelf.
Wijzigingen aan het processchema die een invloed hebben op de werking van de andere actoren (balie, politie, onderzoeksrechters, openbaar ministerie) kunnen alleen in onderling overleg met deze actoren worden doorgevoerd.
Wijzigingen die enkel de interne werking van één actor betreffen, dienen te worden meegedeeld.
 

TITEL 2. - Voorwaarden voor de toekenning van de jaarlijkse toelage

Art. 4. Overeenkomstig artikel 495 van het Gerechtelijk Wetboek wordt voorzien in een jaarlijkse toelage in de vorm van een subsidie, ten laste van het algemeen budget van de uitgaven van sectie 12 voor de exploitatiekosten die nodig zijn voor de uitvoering van de permanentiedienst bedoeld in artikel 1 van dit besluit. Met het oog daarop dienen de Ordes samen een subsidieaanvraag in bij de Minister van Justitie.
 

Art. 5. Op straffe van niet-ontvankelijkheid, respecteren de autoriteiten vermeld in artikel 488 van het Gerechtelijk Wetboek in hun subsidieaanvragen de specifieke indieningsprocedures en volgen ze tevens de structuur zoals opgesteld door de Stafdienst Budget en Beheerscontrole van de FOD Justitie.

Art. 6. § 1. De subsidie wordt, in februari van ieder jaar, in overleg aangevraagd voor het volgende jaar, zulks op grond van een budgettaire prognose die de autoriteiten vermeld in artikel 488 van het Gerechtelijk Wetboek samen opstellen en op grond van een gezamenlijk verslag over de activiteiten van het vorige jaar.
§ 2. De in de budgettaire prognose vermeldde exploitatiekosten omvatten de terugkerende werkings- en personeelskosten die noodzakelijk zijn om de opdracht nader bepaald in artikel 1 van dit besluit te vervullen.
§ 3. Daarnaast kunnen de exploitatiekosten nieuwe initiatieven bevatten die de in artikel 488 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde autoriteiten collegiaal dienstig achten. Die nieuwe initiatieven kunnen betrekking hebben op personeels-, werkings- en investeringsuitgaven.
§ 4. De budgettaire prognose voor het jaar X en het gezamenlijke activiteitenverslag van het jaar X-1 moeten aan de Minister van Justitie worden verstuurd tegen 28 februari van het jaar X.

Art. 7. De Minister van Justitie of zijn gemachtigde analyseert de aanvragen en beslist over de te verlenen kredieten en verdeelt ze over de in art. 6, paragraaf 2 vermelde exploitatiekosten en de in art. 6, paragraaf 3 vermelde nieuwe initiatieven.
 

TITEL 3. - Beheer van de toelage

Art. 8. De autoriteiten vermeld in artikel 488 van het Gerechtelijk Wetboek zijn gezamenlijk en hoofdelijk verantwoordelijk voor het gebruik van de door de Minister van Justitie toegekende subsidie en verbinden zich ertoe ze te beheren `als een goede huisvader' en overeenkomstig de wettelijke en regelgevende bepalingen die van toepassing zijn op de federale subsidies.
De aanwending van de subsidie wordt onderworpen aan het beginsel van de ontvankelijkheid en de opportuniteit van de uitgaven bepaald in artikel 6 en 7.

Art. 9. De subsidie wordt toegekend in de vorm van een globaal jaarlijks bedrag berekend overeenkomstig artikel 7 van dit besluit.
Binnen dat globaal bedrag kan een overdracht van de toegekende bedragen worden gerealiseerd tussen de kosten, zulks mits voorafgaand akkoord van de Minister van Justitie of zijn gemachtigde.

Art. 10. Alleen de uitgaven aangegaan tussen 1 januari en 31 december van het betreffende jaar zullen in overweging worden genomen bij de jaarlijkse afrekeningen.

Art. 11. § 1. Het jaarlijkse bedrag van de toegekende subsidie kan niet worden verhoogd met de beschikbare saldi die worden vastgesteld naar aanleiding van de jaarlijkse afrekeningen die door de Stafdienst Budget en Beheerscontrole van de FOD Justitie worden opgesteld.
§ 2. Het bedrag dat niet is aangewend op 31 december van het desbetreffende jaar, gaat definitief verloren.
 

TITEL 4. - Betalingsmodaliteiten

Art. 12. § 1.Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten gebeurt de vereffening van de subsidie volgens een terugvorderbaar voorschot/saldo-systeem. Het percentage van die voorschotten wordt berekend op jaarbasis.
§ 2. Het voorschot van de subsidie wordt vastgelegd op 70% van het bedrag van de jaarlijkse toelage. Het voorschot wordt jaarlijks, uiterlijk op 30 juni van ieder jaar, vereffend op grond van een koninklijk besluit tot subsidiėring en voor zover de Minister van Justitie of zijn gemachtigde de rekeningen van het vorige jaar hebben goedgekeurd.
§ 3. Het saldo van de subsidie wordt gestort aan de autoriteiten vermeld in artikel 488 van het Gerechtelijke Wetboek na controle van de in artikel 13 bedoelde afrekening door de Minister van Justitie of zijn gemachtigde en na goedkeuring van het bedrag van de in aanmerking komende kosten op grond van een aangifte van schuldvordering opgesteld door de autoriteiten vermeld in artikel 488 van het Gerechtelijk Wetboek, uiterlijk op 15 maart van ieder jaar.
 

TITEL 5. - Controlemechanismen

Art. 13. § 1. De autoriteiten vermeld in artikel 488 van het Gerechtelijk Wetboek rechtvaardigen hun uitgaven door een financieel dossier voor te stellen met betrekking tot de jaarlijkse subsidie.
§ 2. Het dossier bevat een volledige afrekening waarin een overzicht wordt gegeven van de in aanmerkingen komende uitgaven, gedetailleerd per uitgavenpost en vergezeld van alle verantwoordingsstukken, bewijsstukken en betalingsbewijzen met betrekking tot de vermelde activiteiten.
Elke voorgelegde uitgave moet vergezeld gaan van een verantwoordingsstuk en een betalingsbewijs.

Art. 14. De originele stukken zullen tien jaar worden bewaard.

Art. 15. § 1. De Minister van Justitie of zijn gemachtigde controleert de bestanddelen van het financieel dossier bedoeld in artikel 13 van dit besluit.
§ 2. De controle heeft betrekking op:
1° de ontvankelijkheid van de ingediende bewijsdocumenten;
Een document wordt als ontvankelijk beschouwd zodra de in artikel 16 van dit besluit vermelde voorwaarden worden nageleefd.
2° de naleving van de bij dit besluit bepaalde voorwaarden.
§ 3. De Minister van Justitie of zijn gemachtigde kan aanvullende informatie opvragen. Het niet bezorgen van de opgevraagde aanvullingen kan leiden tot de afwijzing van de betrokken uitgaven.

Art. 16. De betalingen worden onderbroken:
1° ingeval wordt vastgesteld dat de algemene verplichtingen en/of de voorwaarden voor de toekenning van de subsidie niet worden nageleefd;
2° ingeval wordt vastgesteld dat een deel of het geheel van de opdracht niet wordt uitgevoerd.

Art. 17. De betaling van de subsidies wordt opgeschort zolang de autoriteiten vermeld in artikel 488 van het Gerechtelijk Wetboek de vereiste verantwoordingsstukken voor gelijksoortige eerder ontvangen subsidies niet heeft overgelegd.

Art. 18. De niet-verantwoorde onverschuldigde bedragen die na controle van de uitgaven worden vastgesteld, worden teruggevorderd.
 

TITEL 6. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 19. Voor het budget 2018 moeten de autoriteiten vermeld in artikel 488 van het Gerechtelijk Wetboek zorgen voor de aflevering van de verantwoordingsstukken, de bewijsstukken en de betalingsbewijzen van de werkelijke en de voorgefinancierde uitgaven voor 2018 op het moment van de inwerkingtreding van huidig besluit.
Diezelfde autoriteiten stellen een ontwerpraming op van de geraamde uitgaven toe te passen vanaf de inwerkingtreding van het huidig besluit tot en met 31 december 2018.

Art. 20. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 21. De Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
 

Gegeven te Brussel, 28 november 2018.
 

FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
K. GEENS