Nieuwe regeling gerechtskosten strafzaken 2019

Geschreven door Lexalert
Foto: RedSky20166  

Het wetsontwerp betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten werd op 14 december 2018 door de bevoegde kamer goedgekeurd.

Het voorliggende wetsontwerp beoogt de materie van de gerechtskosten in strafzaken volledig te hervormen, zonder evenwel te raken aan de gerechtskosten in burgerlijke zaken, handelszaken, sociale zaken en andere, voor zover die niet worden gelijkgesteld met die in strafzaken.

Het is wenselijk als nieuwe basistekst een autonome wet te verkiezen, die alle aspecten van de gerechtskosten in strafzaken regelt, die aan de wet zijn voorbehouden, zonder te raken aan wat is voorbehouden aan de uitvoerende macht.

Een kernpunt is het in overeenstemming brengen van de wetgeving met de sinds 2003 reeds geldende wet over de rijkscomptabiliteit. In essentie, om evidente redenen van fraudepreventie, voorziet deze in een duidelijke scheiding tussen de behoefte, de levering en de controle- en de betaalfunctie.

Het tweede kernpunt is efficiëntie. Door centralisatie wordt specialisatie en een betere taak- en rolverdeling georganiseerd. De oude beroepsprocedure wordt vervangen door een administratieve beroepsprocedure, die sneller dan de vorige Commissie gerechtskosten tot resultaten kan komen. Grotere klantvriendelijkheid komt er omdat elke prestatieverlener slechts 1 aanspreekpunt per arrondissement meer zal hebben (ipv in elke rechtbank).

Deze principes zijn uitgewerkt in een ontwerp met de volgende structuur:

Hoofdstuk 2 bestaat uit een belangrijk artikel met definities, en een artikel dat omschrijft wat er onder “gerechtskosten in strafzaken” wordt verstaan

Hoofdstuk 3 beschrijft de organisatie van de nieuwe diensten die zich zullen bezighouden met de gerechtskosten in strafzaken: hun samenstelling, taken, werking en territoriale bevoegdheid

Hoofdstuk 4 beschrijft de onderdelen van de concrete procedure die moet worden gevolgd bij het maken en betalen van gerechtskosten

Het laatste hoofdstuk bestaat uit wijzigings- en opheffingsbepalingen om de bestaande regeling af te schaffen, de nodige overgangsbepalingen, en de bepaling die de inwerkingtreding regelt

Waar dit mogelijk en nuttig is, wordt het verder preciseren van sommige bepalingen en het vastleggen van modelformulieren gedelegeerd aan de Koning.

Lees de volledige tekst van het wetsontwerp betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten