Nieuwe fiscale maximumbedragen geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons vanaf 1 januari 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: Shari's Berries  

De FOD financiën publiceerde op 5 december 2018 de circulaire 2018/C/125. Deze bespreekt de fiscale gevolgen van de wijzigingen op sociaal vlak met betrekking tot de maximumbedragen van een aantal geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons gewijzigd.

I. Inleiding

De fiscale regeling over ꞌgeringe geschenkenꞌ wordt, zowel wat betreft het aspect vrijgesteld sociaal voordeel als de aftrekbaarheid van die uitgaven, besproken in een aantal administratieve circulaires: de circulaires nr. Ci.RH.242/554.090 van 16.12.2002, Ci.RH.242/588.226 van 22.09.2008 en Ci.RH.242/558.244 van 15.12.2003.

Het KB van 03.07.2018 heeft op sociaal vlak de maximumbedragen van een aantal geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons gewijzigd.

Door die wijzigingen op sociaal vlak, worden ook de fiscale maximumbedragen aangepast

II. Bespreking

De wijzigingen op fiscaal vlak hebben betrekking op de maximumbedragen van bepaalde geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons.

►Lees ook: Werkgever kan meer schenken aan werknemer zonder RSZ-bijdragen verschuldigd te zijn

De onderstaande tabel preciseert die nieuwe maximumbedragen.

 

Aftrekbare beroepskost (3)

bij de werkgever

Vrijgesteld sociaal voordeel (4)

bij de werknemer

1. Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons n.a.v. één of meer feesten of jaarlijkse gebeurtenissen, zoals Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaasfeest, een patroonsfeest, een verjaardag, enz. (5)

40 euro per jaar en per werknemer (8)

(voorheen 35 euro)

Geringe voordelen of gelegenheidsgeschenken als blijk van erkentelijkheid of van goedgunstigheid gegeven n.a.v. gelukkige of onfortuinlijke gebeurtenissen die geen rechtstreeks verband houden met de beroepswerkzaamheid (9).

Of een geschenk een sociaal voordeel is, hangt in essentie af van de omstandigheden waarin het is aangeboden en van de waarde ervan (d.i. de werkelijke waarde bij de verkrijger (10)).

Een geschenk wordt zonder meer als gering aangemerkt, indien het 50 euro niet overtreft.

De sociale voordelen die beantwoorden aan de voorwaarden om aftrekbaar te zijn als beroepskosten (zie hiernaast), zijn uiteraard vrijgesteld van belasting bij de verkrijgers.

2. Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons n.a.v. een eervolle onderscheiding (5)

120 euro per jaar en per werknemer

(voorheen 105 euro)

3. Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons n.a.v. de pensionering (6)

40 euro per volledig dienstjaar bij die werkgever, met een minimum van 120 euro

(voorheen 35 euro per volledig dienstjaar bij die werkgever, met een minimum van 105 euro)

4. Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons n.a.v. huwelijk of wettelijk samenwonen (7)

245 euro

(voorheen 200 euro)

(3) Kosten die buiten de toepassing van art. 53, 14°, WIB 92, vallen en dus bij de werkgever volledig aftrekbaar zijn als beroepskosten.
(4) Art. 38, § 1, eerste lid, 11°, WIB 92.
(5) Zie circulaire nr. Ci.RH.242/554.090 van 16.12.2002
(6) Zie circulaires nr. Ci.RH.242/554.090 van 16.12.2002 en Ci.RH.242/558.244 van 15.12.2003
(7) Zie circulaire nr. Ci.RH.242/588.226 van 22.09.2008
(8) Ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest of van een ander feest dat hetzelfde sociaal oogmerk nastreeft, mag een aanvullend bedrag van maximaal 40 euro per jaar worden toegekend voor elk kind ten laste van de werknemer.
(9) Bijvoorbeeld speelgoed voor de kinderen, een geschenkje bij een huwelijk of een jubileum, enz.
(10) De werkelijke waarde bij de verkrijger is het bedrag dat hij in normale omstandigheden zou moeten besteden om het voordeel te krijgen.

III. Inwerkingtreding

De nieuwe maximumbedragen treden in werking voor de geschenken betaald of toegekend vanaf 01 januari 2018.

Lees de volledige tekst van circulaire 2018/C/125