Modernisering wegcode en vereenvoudiging rijbewijs

Geschreven door Lexalert
Foto: jucanils  

In de beleidsbrief van 6 november 2018 heeft de minister van Mobiliteit een aantal aanpassingen en verbeteringen aangekondigd van de reglementering inzake het wegverkeer. Het betreft meer bepaald de modernisering van de wegcode, de vereenvoudiging van administratieve stappen voor rijbewijzen en de inschrijving van commerciële nummerplaten.  

De wegcode moderniseren

Er werd een nieuwe wegcode uitgewerkt. Het redactieproces verliep in vol overleg met de Gewesten vermits de verschillende kabinetten en administraties betrokken waren bij de tussentijdse vergaderingen. Het ontwerp houdt rekening met de evoluties op het vlak van de mobiliteitsgedragingen en van de nieuwe technologieën. Tevens wordt de terminologie gemoderniseerd en vereenvoudigd. De algemene regels en de regels inzake verkeerssignalisatie werden verduidelijkt met het oog op een beter begrip ervan door de weggebruikers en om het werk van de wegbeheerders die er dagelijks naar verwijzen in functie van de specifieke plaatsgesteldheid te vergemakkelijken.

 • Bij wijze van voorbeelden worden hierna enkele bepalingen uit de nieuwe wegcode opgelijst:
 • de maximum snelheid van voortbewegingstoestellen wordt, naar analogie met de elektrische fietsen, opgetrokken tot 25 km/u (i.p.v. 18 km/u);
 • wanneer er geen pechstrook is, wordt de doorgang van prioritaire voertuigen dikwijls belemmerd door de andere voertuigen die ter plaatse blijven staan. Om de doorgang van het prioritaire voertuig te vergemakkelijken zullen de voertuigen naar links en naar rechts uitwijken in de vorm van een visgraat. Zo ontstaat er een centrale gang die het voor de prioritaire voertuigen mogelijk maakt om de rijbaan te berijden;
 • het halfmaandelijks beurtelings parkeren in gans een bebouwde kom, dat vandaag vrijwel in onbruik is geraakt, wordt niet langer behouden;
 •  motorrijders krijgen de toelating om de richting- aanwijzers gelijktijdig te laten knipperen wanneer ze tussen files rijden. Dit gebeurt al meestal in de praktijk en zal bijdragen tot een betere zichtbaarheid van die weggebruikers;
 • om ervoor te zorgen dat ook de nieuwe zichtvoorzieningen (zoals achteruitrijcamera’s, bijvoorbeeld) worden gedekt, is er in de nieuwe code niet langer sprake van achteruitkijkspiegels, maar van inrichtingen voor indirect zicht;
 • de nieuwe wegcode houdt eveneens rekening met de vooruitgang op het gebied van de autonome voer- tuigen vermits een paragraaf wordt ingevoegd om de houding van de bestuurders van dergelijke voertuigen op de weg te regelen, met inachtname van de mate waarin het voertuig autonoom is;
 • met betrekking tot de verkeerslichten voorziet de nieuwe code in een fase “alle fietsers tegelijk groen” tijdens dewelke het autoverkeer stil staat. Dit garandeert een veilige en snelle oversteek van de kruispunten en voorkomt tevens dat fietsbewegingen in conflict komen met gemotoriseerd verkeer;
 • vermits de meeste gordelmodellen kunnen wor- den uitgerold indien nodig, wordt de uitzondering op de gordeldracht bij het achteruit rijden niet behouden.
 • Voorzien was dat het ontwerp uiterlijk begin 2019 zou worden aangenomen, maar dit zal nu afhangen van de beslissing van het Overlegcomité en van de Raad van State over een aantal punten van meningsverschil waarover niet kon worden beslist binnen de werkgroep.

Rijbewijs: de administratieve stappen vereenvoudigen

Met betrekking tot het rijbewijs zullen zich in 2019 een drietal evoluties voordoen waardoor het voor de kandidaat-bestuurders gemakkelijker wordt om een rijopleiding te volgen en de nodige administratieve stappen in dat kader vereenvoudigd worden:

 • ingaand op een verzoek van het Vlaams Gewest werd voorzien in de mogelijkheid om een voor twaalf maanden geldig voorlopig rijbewijs met begeleider te bekomen, hoewel de wachttijd van drie jaar tussen twee voorlopige rijbewijzen nog niet verstreken is;
 • het voor achttien maanden geldig voorlopige rij- bewijs zonder begeleider zal voortaan on line kunnen worden afgeleverd;
 •  tot slot, ingaand op de verzoeken van het Waals Gewest en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zullen de afleveringsvoorwaarden voor de voorlopige rijbewijzen evolueren zodat de hervormingen van de verschillende Gewestenvolledig van toepassing kunnen worden.

ander interessant artikel: Car-Pass – Doorgifte kilometerstand ingevoerde voertuigen

Inschrijving van voertuigen: een overzichtelijke e n praktische regeling voor de commercië le nummerplaat

Inzake voertuiginschrijving worden momenteel twee belangrijke ontwerpen opgesteld, welke in de loop van het eerste semester van 2019 zouden moeten klaar zijn.

Enerzijds werd er gestart met een hervorming van de commerciële inschrijvingen met als doel duidelijkheid te scheppen in het gebruik ervan en daarbij fraude te vermijden.

Het is namelijk zo dat de commerciële nummerplaten, die momenteel in twee categorieën ingedeeld zijn (de handelaarsplaten en de proefrittenplaten), niet gelinkt zijn aan een bepaald voertuig, maar aan een houder, waardoor ze op verschillende voertuigen kunnen gebruikt worden zonder dat deze ingeschreven zijn.

Het gebruik van die nummerplaten zorgt evenwel voor een aantal problemen: verwarring tussen handelaars- en proefrittenplaten, onmogelijkheid om ze op prototype voertuigen te gebruiken, onrechtmatig gebruik van proefrittenplaten om voertuigen te laten keuren, enzovoort, wat de noodzaak van een dergelijke hervorming verklaart. Die hervorming gebeurt in overleg met de sector, met politie en met de douane, en zou moeten uitmonden in een overzichtelijke en tegelijk praktische regeling, zowel voor de sector als voor de overheden.

Anderzijds zal het kentekenbewijs vereenvoudigd worden. Zo zullen in de toekomst bepaalde vermeldingen, zoals de interne DIV-gegevens voor het beheer van de inschrijvingen, niet langer op dit document gedrukt worden.

Die vereenvoudiging zal zorgen voor een harmonisering van vorm en inhoud van onze kentekenbewijzen tegenover de Europese regelgeving en zal het begrip en de aanvaarding ervan oor de andere lidstaten bevorderen.

Lees de volledige tekst van de beleidsbrief Mobiliteit van 6 november 2018