Innings- en invorderingsregister niet-betaalde onderhoudsuitkeringen

Geschreven door Lexalert
Foto: Fotografia cnj  

Het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën wat de automatisering van de uitvoerbare titel betreft, werd op 5 december 2018 neergelegd in de Kamer. 

Het ontwerp voorziet dat in geval van niet betaling van onderhoudsuitkeringen en achterstallen, deze schuld wordt ingeschreven in een innings- en invorderingsregister. Dit register vormt voortaan de uitvoerbare titel voor de invordering van de onderhoudsuitkeringen en achterstallen, en dit ter vervanging van het dwangbevel.

Dwangbevel

Wanneer de invordering van onderhoudsgelden en achterstallen moet worden vervolgd ten laste van een onderhoudsplichtige, verschaft de administratie zich op grond van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën (hierna genoemd de “wet van 21 februari 2003”), een uitvoerbare titel met het oog op de gedwongen tenuitvoerlegging. Volgens de huidige wetgeving is deze uitvoerbare titel het administratieve dwangbevel. 

Een geautomatiseerd systeem van uitvoerbare titels

Teneinde het invorderingsproces van de alimentatievorderingen die behoren tot de bevoegdheid van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering belast met de uitvoering van de taken van de Dienst voor alimentatievorderingen, te uniformiseren en te laten samenvallen met het invorderingsproces van de andere niet-fiscale schuldvorderingen (en van de fiscale schuldvorderingen) die eveneens behoren tot de bevoegdheid van deze administratie, voorziet dit wetsontwerp, inzake alimentatievorderingen, in de creatie van uitvoerbare titels – de innings- en invorderingsregisters – door middel van een geautomatiseerd systeem.

Het innings- en invorderingsregister, dat een authentieke akte is, drukt voortaan, in de plaats van het dwangbevel, het administratieve “privilège du préalable” (het vermoeden van wettigheid) en het “privilège de l’exécution d’office” (de uitvoering van ambtswege) uit. Net als een dwangbevel, is een innings- en invorderingsregister de uitvoerbare titel voor de invordering van verschuldigde bedragen. In tegenstelling tot het dwangbevel dat een individuele uitvoerbare titel is, is een innings- en invorderingsregister evenwel een algemene lijst die periodiek en op een geautomatiseerde wijze wordt opgemaakt en die de identificatie van de verschillende onderhoudsplichtigen evenals het bedrag, dat door ieder van hen verschuldigd is, bevat. Het betreft dus in beginsel een algemene uitvoerbare titel aangezien het de bedragen die verschuldigd zijn door meerdere onderhoudsplichtigen bevat, zelfs al verhindert niets dat een innings- en invorderingsregister, in bijzondere omstandigheden, slechts één enkele schuld bevat.

Lees de volledige tekst van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën wat de automatisering van de uitvoerbare titel betreft