Informatisering justitie 2019: kiosk-pc’s in griffie en informatisering procesketens

Geschreven door Lexalert
Foto: Blogtrepreneur  

In de beleidsbrief Justitie van 24 oktober 2018 worden een aantal krachtlijnen omtrent de informatisering van Justitie uiteengezet. Zo zal de digitalisering van de griffies worden verder gezet door kiosk-pc's ter beschikking te stellen. Ook de digitalisering van zowel de burgerlijke en strafrechtelijke procesketens als de procesketen eigen aan ondernemingen zal uitgebreid worden met het oog op volledig gedigitaliseerde procedures. 

De informatisering van Justitie zal onverdroten worden verdergezet. Het concept van een kiosk in elke griffie, opgenomen in de visienota “court of the future”, zal nog in deze legislatuur zijn eerste concrete vorm krijgen.

Zo zullen in een aantal griffies kiosk-pc’s beschikbaar worden, die aan elkeen zullen toelaten om, onafhankelijk van de rechtbank waar een zaak aanhangig is, dossiers op te starten, op te volgen of te consulteren. Daarmee komt er een digitale griffie, zelfs voor wie niet over de nodige digitale instrumenten beschikt, en wordt elke rechtbank voor de burger even nabij als de dichtstbijzijnde griffie.

Het griffiepersoneel zal, naarmate de administratieve taken verlicht worden door de informatisering, in staat zijn om de burgers in deze kiosken administratief bij te staan. De nodige scholingsprogramma’s voor het griffie personeel zullen daarvoor worden voorzien. Op die manier wordt de digitalisering, in samenhang met het wegwerken van de financiële drempel voor toegang tot justitie, een hefboom voor een meer toegankelijke Justitie.

De burgerlijke procesketen

Door de steeds verdere realisatie van diverse projecten zoals e-Deposit, e-Betekening, e-Verzoekschrift en de elektronische ondertekening en aflevering van vonnissen en arresten, zullen in 2019 het digitale dossier en de digitale burgerlijke keten een feit zijn, zowel voor de gewone procedures als voor de bijzondere procedures van bewindvoering en collectieve schuldenregeling.

De dossierbeheerapplicatie MACH werd in 2018 verder uitgerold naar de resterende correctionele rechtbanken. In het najaar van 2018 zal het MACH project ook worden ingevoerd bij de ondernemingsrechtbanken.

De vredegerechten beschikken reeds over de applicatie MACH. Medio 2019 wordt de digitalisering van de vredegerechten uitgebreid met het centraal register dat de digitale dossiers van bewindvoering zal bevatten. Dit centraal register zal toelaten dat alle betrokken actoren het dossier digitaal kunnen voeden en raadplegen. Daarmee wordt het principe van permanente saisine digitaal vertaald.

Het voorontwerp dat deze digitale procedure mogelijk maakt, werd goedgekeurd door de regering, om nog dit najaar aan het Parlement te worden voorgelegd. Hetzelfde geldt voor het voorontwerp dat de digitale procedure van de collectieve schuldenregeling mogelijk maakt.

Lees ook: Opnieuw een digitale sprong naar een efficiëntere, rechtvaardigere en toegankelijke justitie

Procesketens eigen aan ondernemingen

Het platform Regsol, uitgerold in 2017 voor de afhandeling van faillissementsdossiers, werd in 2018 verder uitgebreid voor de afhandeling van alle insolventieprocedures voorzien in het nieuwe insolventiewetboek.

De kamers voor ondernemingen in moeilijkheden worden uitgerust met een knipperlichtendatabank die de opsporing van slapende en malafide ondernemingen vereenvoudigt.

De digitale neerlegging en publicatie van zowel de oprichtings- als wijzigingsakten van rechtspersonen, werd tot stand gebracht, zodat nog deze legislatuur de digitale raadpleging van dossiers kan gebeuren.

In het wetsontwerp van het nieuwe vennootschapsrecht is de creatie van een databank van gecoördineerde statuten opgenomen. Die zal van start gaan op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet.

Het toepassingsgebied van het Centraal register voor onbetwiste schuldvorderingen werd uitgebreid naar ondernemingen gevestigd in Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Spanje.

De strafrechtelijke procesketen

De politierechtbanken en -parketten zijn reeds meerdere jaren uitgerust met de MACH-dossierbeheerapplicatie. Tegen het einde van 2018 zullen de griffies van alle politie- en correctionele rechtbanken uitgerust zijn met deze applicatie. Nog tijdens deze legislatuur zullen ook alle parketten ermee uitgerust zijn. Door het gebruik van één applicatie in alle strafrechtbanken en parketten, is de basis gelegd voor de vervollediging van de digitale strafrechtketen. Aan de hand van deze basis kunnen volgende stappen in de digitalisering van de keten gezet worden: de elektronische betekening in strafzaken, de elektronische betekening en verzending van de vonnissen en arresten in strafzaken, de import van de elektronische processen-verbaal van politie- en inspectiediensten, en de digitale raadpleging van het strafdossier in de kiosk, vanuit de gevangenis of vanuit het advocatenkantoor.

De realisatie van een volwaardig strafuitvoeringsregister, bestaande uit de fundamenten SIDIS-suite, het voorwaardenregister en het Geïntegreerd Elektronisch Justitieel Opvolgdossier, gaat verder met de uitbouw van digitale processen voor de inning van minnelijke en verruimde schikkingen, penale boeten, verbeurdverklaringen en andere vergoedingen verbonden aan de veroordeling. 

Lees de volledige tekst van de beleidsbrief justitie van 24 oktober 2018