Fiscaal memento 2018

Geschreven door Lexalert
Foto:

De FOD Financiën publiceert het Fiscaal Memento 2018. Deze publicatie geeft een regelmatig bijgewerkt overzicht van de Belgische fiscaliteit.

Inzake personenbelasting, zijn er een aantal nieuwigheden wat betreft de bepaling van de netto-inkomsten, de vrijstellingen en berekeningen, het recht op belastingvoordelen en de proratisering van bepaalde fiscale voorwaarden.

Wat betreft de vennootschapsbelasting, wordt de hervorming van de Ven.B niet uitvoerig behandeld gezien het feit deze betrekking heeft op aanslagjaar 2019 en volgende. Wel worden twee nieuwigheden aangekondigd. Ten eerste, de vrijstelling van de inkomstencompensatievergoeding die door de gewesten worden toegekend aan ondernemingen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein. Deze is van toepassing op de vergoedingen die vanaf 1 januari 2018 werden ontvangen. De tweede nieuwigheid betreft de ter beschikking gestelde bedrijfswagens. Het percentage van  het  VAA  dat  als  verworpen  uitgave  wordt  beschouwd wanneer  de  brandstofkosten  die  verbonden  zijn  met  het  persoonlijke gebruik van  het  voertuig volledig  of  gedeeltelijk  door  de  werkgever  ten  laste  worden  genomen, wordt van 17% naar 40% verhoogt.

De beschreven wetgeving voor de directe belastingen is die welke van toepassing is op de inkomsten van 2017 (aanslagjaar 2018).

Het Fiscaal Memento belicht ook de wetgeving voor de indirecte belastingen (btw, de registratierechten, successierechten, diverse rechten en taksen, accijnsrechten, enz.) en de voorheffingen die van toepassing zijn op 1 januari 2018

Opgemerkt moet worden dat dit Momento enkel de belastingen behandeld die onder de verantwoordelijkheid vallen van de FOD Financiën. Informatie over gewestelijke belastingen worden enkel als eenvoudige inlichting verstrekt. 

Download het Fiscaal momento 2018