FAQ - Brexit

Geschreven door Lexalert
Foto: muffinn  

De FOD Financiën publiceerde op www.financien.belgium.be de FAQ over brexit en de mogelijke gevolgen ervan voor de douanewetgeving.

Wanneer is de brexit een feit?

Het Verenigd Koninkrijk (VK) zal de Europese Unie (EU) verlaten op 30 maart 2019, 00:00h (CET). Dit is de zogenoemde 'withdrawal date'.

Wat zijn de gevolgen van de brexit?

Het VK krijgt dan de status van derde land. Deze benaming wordt gebruikt voor landen of gebieden buiten het douanegebied van de Europese Unie.

Hierdoor zullen de relaties tussen de EU en het VK geregeld worden door de WTO-regels (WTO is de World Trade Organisation – Wereldhandelsorganisatie). Deze regels zijn van toepassing in het geval er (nog) geen preferentiële handelsovereenkomst is.

Dat wil zeggen:

 • Toepassing van het MFN-tarief voor de goederenhandel tussen het VK en de EU;
 • Service commitments (externe link): deze regelen de markttoegang voor dienstverleners van derde landen
 • Andere aspecten die de handelsrelaties zullen beïnvloeden, zoals
  • TRIPs – Trade Related aspects of Intellectual Property
  • TFA – Trade Facilitation Agreement
  • SPS – Sanitary and Phytosanitary
  • TBT – Technical Barriers to Trade
 • Toewijzing van kwantitatieve beperkingen zoals quota’s; licenties,…

Wat is jet MFN-tarief?

Het MFN (most favoured nation) tarief is het laagste tarief dat een land kan toekennen aan een ander land. Dit is het tarief aan invoerrechten dat landen die lid zijn van de Wereldhandelsorganisaties (dus ook de EU en het VK) aan elkaar toekennen. Lagere invoerrechten zijn enkel toegestaan in preferentieel relaties zoals in handelsakkoorden.

Voor de EU bedraagt dit tarief gemiddeld 5,2% in 2015. Wanneer het VK een derde land zou worden, bedragen de invoerrechten in de EU gemiddeld 5,2% indien er geen handelsakkoord komt. Omdat het VK nog tot de EU behoort, zijn er geen gegevens over het MFN-tarief van het VK raadpleegbaar.

Wat is de douane unie van de EU en welke landen behoren hiertoe?

Een douane-unie houdt in dat de leden van die unie dezelfde tarieven hanteren voor goederen die op hun grondgebied worden ingevoerd uit de rest van de wereld, en dat zij onderling geen tarieven toepassen. Er is ook een gemeenschappelijk handelsbeleid, waardoor de leden zelf geen afzonderlijke handelsovereenkomsten met derde lande kunnen afsluiten. In de EU zijn er eveneens gemeenschappelijke voorschriften inzake in-en uitvoer. Ook de controles tussen de leden van de douane-unie zijn volledig afgeschaft.

Het douanegebied van de Unie omvat de volgende grondgebieden, daaronder begrepen de territoriale wateren, de binnenwateren en het luchtruim (situatie op 09.02.2018):

 • het grondgebied van het Koninkrijk België;
 • het grondgebied van de Republiek Bulgarije;
 • het grondgebied van de Tsjechische Republiek;
 • het grondgebied van het Koninkrijk Denemarken, met uitzondering van de Faeroër en Groenland;
 • het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van het eiland Helgoland en het grondgebied van Büsingen (Verdrag van 23 november 1964 tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Zwitserse Bondsstaat);
 • het grondgebied van de Republiek Estland;
 • het grondgebied van Ierland;
 • het grondgebied van de Helleense Republiek;
 • het grondgebied van het Koninkrijk Spanje, met uitzondering van Ceuta en Melilla;
 • het grondgebied van de Franse Republiek, met uitzondering van de Franse landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het VWEU van toepassing zijn;
 • het grondgebied van de Republiek Kroatië;
 • het grondgebied van de Italiaanse Republiek, met uitzondering van de gemeenten Livigno en Campione d'Italia, alsmede van de nationale wateren van het Meer van Lugano vanaf de oever tot aan de politieke grens van de zone tussen Ponte Tresa en Porto Ceresio;
 • het grondgebied van de Republiek Cyprus overeenkomstig de bepalingen van de Toetredingsakte van 2003;
 • het grondgebied van de Republiek Letland;
 • het grondgebied van de Republiek Litouwen;
 • het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg;
 • het grondgebied van Hongarije;
 • het grondgebied van Malta;
 • het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden in Europa;
 • het grondgebied van de Republiek Oostenrijk;
 • het grondgebied van de Republiek Polen;
 • het grondgebied van de Portugese Republiek;
 • het grondgebied van Roemenië;
 • het grondgebied van de Republiek Slovenië;
 • het grondgebied van de Slowaakse Republiek;
 • het grondgebied van de Republiek Finland;
 • het grondgebied van het Koninkrijk Zweden; en
 • het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland alsmede de Kanaaleilanden en het eiland Man.

De volgende grondgebieden, daaronder begrepen de territoriale wateren, de binnenwateren en het luchtruim, die buiten het grondgebied van de lidstaten zijn gelegen, worden, met inachtneming van de verdragen en overeenkomsten die erop van toepassing zijn, beschouwd als deel uitmakende van het douanegebied van de Unie:

 • Frankrijk: het grondgebied van Monaco als omschreven in de te Parijs op 18 mei 1963 ondertekende Douaneovereenkomst (Journal officiel de la République Française (Staatsblad van de Franse Republiek) van 27 september 1963, blz. 8679);
 • Cyprus: het grondgebied van Akrotiri en Dhekelia, zijnde de zones van Cyprus die onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk vallen als omschreven in het Verdrag betreffende de oprichting van de Republiek Cyprus, ondertekend in Nicosia op 16 augustus 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961), Cmnd. 1252).

 

Wat zijn de gevolgen voor bestaande internationale akkoorden die afgesloten werden door de EU?

Als gevolg van de brexit, zal het VK niet langer vallen onder de akkoorden die door de Unie of door de Lidstaten in naam van de Unie, werden afgesloten. Voor de EU en de andere lidstaten blijven deze akkoorden geldig. Het VK zal dus de voordelen van deze akkoorden verliezen (bijvoorbeeld de vrijhandelsakkoorden tussen de EU en 3de landen, zoals met Canada).
Voor multilaterale akkoorden waarbij de Eu partij is, en ook de VK in zijn eigen hoedanigheid, zal het VK lid blijven. Voorbeelden zijn de WTO-akkoorden.
Tijdens een eventuele overgangsperiode is het de bedoeling dat akkoorden die de EU of die lidstaten gesloten hebben in naam van de EU, van toepassing blijven op de EU. Het VK kan echter geen deel meer uitmaken van de organen die door deze akkoorden in het leven geroepen zijn.

Tijdens de overgangsperiode zou het VK toestemming moeten bekomen van de EU indien het andere internationale overeenkomsten inzake materie die behoren tot de EU-wetgeving, wil afsluiten.

Wat zijn vrijhandelsakkoorden?

Vrijhandelsakkoorden zijn overeenkomsten die de EU sluit met (groepen van) derde landen. Het doel van dit soort akkoorden is het bevorderen van de handel tussen de deelnemende landen. Vrijhandelsovereenkomsten voorzien onder meer in lagere tarieven aan invoerrechten voor de invoer van goederen van oorsprong uit het betreffende partnerland.

Deze overeenkomsten bevatten ook een oorsprongsprotocol “betreffende de definitie van het begrip producten van oorsprong en methoden van administratieve samenwerking”. Hierin staan bepalingen zoals: wat zijn producten van oorsprong, territorialiteitsvoorwaarden, bewijs van oorsprong, cumulatie, een lijst van bewerkingen of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn waardoor het vervaardigde product het karakter van product van oorsprong krijgt, …

Een lijst van de huidige vrijhandelsakkoorden van de EU is terug te vinden op de website van de Europese Commissie.

Komt er een overgangsperiode na de withdrawal date?

Op dit moment is er nog geen zekerheid betreffende het al dan niet toepassen van een overgangsregeling. De Raad Algemene Zaken (artikel 50) van de EU heeft aan de Europese Commissie een mandaat gegeven om onderhandelingen met het VK over overgangsregelingen te beginnen. In het Europese voorstel spreekt men van een overgangsperiode die uiterlijk op 31 december 2020 verstrijkt. Er dient opgemerkt te worden dat men in deze fase onderhandelt over een mogelijk overgangsperiode. De uitkomst van die onderhandelingen is tot op heden nog niet gekend.

Hoe ziet een mogelijke overgangsperiode eruit?

De Europese Commissie heeft een beeld van hoe een overgangsperiode er moet uitzien. Uit onderhandelingen zal moeten blijken of het VK hiermee akkoord kan gaan. Voor de EU zal tijdens de overgangsperiode het acquis (d.i. het gemeenschapsrecht of acquis communautaire, het is het geheel van EU-verdragen, verordeningen, richtlijnen, inclusief de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie.) van toepassing blijven op het VK, alsof het VK nog een lidstaat van de EU is. Veranderingen in het acquis worden dan automatisch van toepassing in het VK. Het VK zal tijdens deze overgangsperiode niet meer mogen deelnemen in de beslissingsprocessen.

Na de brexit – wat is zeker?

Ongeacht de vorm van een eventueel akkoord dat tussen de EU en het VK afgesloten kan worden, geldt dat het goederenverkeer met derde landen steeds onderhevig is aan douanecontroles en douaneformaliteiten.

Douaneformaliteiten zijn alle handelingen die door een persoon en door de douaneautoriteiten moeten worden verricht om aan de douanewetgeving te voldoen.Voorbeelden zijn: het indienen van een summiere aangifte bij binnenbrengen/uitgaan, het indienen van een douane aangifte, …

Over eventuele specifieke of afwijkende formaliteiten met het VK in het kader van de brexit is tot op heden niets gekend.

Douanecontroles zijn de door de douaneautoriteiten verrichte specifieke handelingen voor het waarborgen van de naleving van de douanewetgeving en andere wetgeving betreffende het binnenbrengen, het uitgaan, de doorvoer, het overbrengen, de opslag en de bijzondere bestemming van goederen die tussen het douanegebied van de Unie en landen of gebieden daarbuiten worden vervoerd, en betreffende de aanwezigheid en het verkeer binnen het douanegebied van de Unie van niet-Uniegoederen en goederen die onder de regeling bijzondere bestemming zijn geplaatst (artikel 5 - V(EU) 2013/952).Voorbeelden zijn de controle op de aanwezigheid en juistheid van documenten, controle van vervoermiddelen, monster- en staalname, controle van de goederen, visitatie van gebouwen, …

Over eventuele afwijkingen in het kader van de handel met het VK na de brexit is tot op heden niets bekend.

Na de brexit – Wat zijn formaliteiten bij invoer?

Op het moment dat het VK de EU verlaat, wordt het VK een derde land. Goederen vanuit het VK kunnen vanaf dan niet zomaar in de EU worden binnengebracht. Er moet worden voldaan aan dezelfde formaliteiten zoals het geval is voor goederen die uit derde landen, bv vanuit China, in de EU worden ingevoerd.

Goederen die vanuit een derde land in de EU binnenkomen, zijn onderworpen aan volgende stappen, totdat voor de goederen een douaneaangifte wordt gedaan of deze worden wederuitgevoerd:

 • het elektronisch indienen van een summiere aangifte bij binnenbrengen (ENS, Entry Summary Declaration) voor risicoanalyse inzake veiligheid,
 • de aankomst van de goederen,
 • het aanbrengen van de goederen,
 • het plaatsen van de goederen onder de regeling tijdelijke opslag.

Aanbrengen van goederen bij de douane betekent dat de douaneautoriteit wordt geïnformeerd over het feit dat de goederen zijn aangekomen en beschikbaar zijn voor controle. Dit gebeurt d.m.v. de aangifte van tijdelijke opslag of een douaneaangifte.

Alle niet-Unie-goederen worden in tijdelijke opslag geplaatst vanaf het moment dat zij bij de douane worden aangebracht tot het moment dat zij onder een douaneregeling worden geplaatst of opnieuw worden uitgevoerd.

Na de brexit – Wat zijn formaliteiten bij uitvoer?

Op het moment dat het VK de EU verlaat, wordt het VK een derde land. Goederen met bestemming het VK kunnen vanaf dat moment de EU niet zomaar verlaten. Er moet worden voldaan aan dezelfde formaliteiten zoals het geval is voor goederen die naar derde landen, bv naar China, vanuit de EU worden geëxporteerd.

Goederen die vanuit de EU naar een derde land worden geëxporteerd, zijn onderworpen aan volgende stappen:

 • Vooraf dient een aangifte ten uitvoer te worden ingediend.
 • Het douanekantoor van uitvoer valideert de aangifte ten uitvoer.
 • Het douanekantoor van uitvoer voert een risicoanalyse uit op basis van de ingediende aangifte. De goederen kunnen eventueel worden gecontroleerd.
 • Als het douanekantoor van uitvoer de goederen vrijgeeft voor uitvoer, dan verstuurt het een voorafgaand bericht van uitvoer ofwel Anticipated Export Record (AER) naar het kantoor van uitgang.
 •  De marktdeelnemer verplaatste de goederen naar het douanekantoor van uitgang.
 • Het douanekantoor van uitgang kan een aanvullende risicoanalyse uitvoeren en besluiten om de goederen te controleren.
 • Het douanekantoor van uitgang geeft de goederen vrij voor uitgang. De goederen moeten binnen de 150 dagen na de datum van de vrijgave door de douane het douanegebied van de Unie hebben verlaten.
 • Wanneer de goederen het douanegebied van de Unie hebben verlaten, informeert de vervoerder het douanekantoor van uitgang die vervolgens het douanekantoor van uitvoer informeert omtrent de resultaten bij uitgang.
 • Het douanekantoor van uitvoer bevestigt de uitvoer en informeert de aangever. Dit is belangrijk voor de btw vrijstelling.

► Lees ook: Brussels International Business Court

Logistieke stromen na brexit – Waarom is een EORI-nummer nodig? Hoe lang duurt de toekenning?

De Europese Commissie legt marktdeelnemers die met de douane in aanraking komen op om zich te identificeren aan de hand van een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification). Deze marktdeelnemers dienen zich slechts in één enkele Lidstaat te laten registreren. Het EORI-nummer zal erkend worden door alle douaneautoriteiten van de EU.

U ontvangt normaal gezien uw nummer al ten laatste de volgende werkdag volgend op de aanvraag.

Logistieke stromen na brexit – Waarom is een AEO-vergunning nuttig?

AEO kan de gevolgen van de brexit voor uw onderneming verzachten, doordat deze certificering makkelijker toegang verleent tot vereenvoudigingen, zorgt voor een vermindering van controles, prioritaire behandeling v-bij controles en voorafgaande kennisgeving bij selectie voor controle, … Bovendien kunnen kosten bespaard worden op gebied van zekerheidstelling.

Logistieke stromen na brexit – Waarom is een vergunning EiDR nuttig?

Een vergunning “Inschrijving in de administratie van de aangever” ofwel EiDR maakt het mogelijk dat de aangifte van de goederen wordt ingediend door een inschrijving in de elektronische administratie van de vergunninghouder. Dit zorgt voor een snellere afhandeling.

Logistieke stromen na brexit – Wat is gemeenschappelijk douanevervoer?

Met de regeling Gemeenschappelijk douanevervoer kunnen goederen vervoerd worden tussen de Europese Unie, de EVA-landen (IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein) en Turkije, de Voormalige Joegoslavische republiek Macedonië en Servië. Deze zijn aangesloten bij de ‘Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer’. Dit voorkomt oponthoud aan de grenzen tussen de Unie en deze landen. De opvolging gebeurt elektronisch, via het NCTS-systeem.

Het VK is (nog) geen lid bij de overeenkomst. Na de brexit, kan het dus niet toegepast worden met het VK.

Logistieke stromen na brexit – Wat kan ik doen met een vergunning douane entrepot?

Wanneer u goederen invoert, waarvan een deel bestemd is voor het VK, kan het nuttig zijn om de ingevoerde goederen, in afwachting van de bepaling van hun definitieve bestemming, niet in het vrije verkeer te brengen, maar om ze op te slaan in een entrepot. In functie van de bestemming kan er dan gekozen worden om de goederen te wederuitvoeren (goederen bestemming VK) of in het vrij verkeer te brengen (bestemming EU markt).

Logistieke stromen na brexit – Wat zijn de mogelijkheden in het kader van de TIR Conventie?

Zowel de EU als alle EU-lidstaten afzonderlijk, zijn partij bij de TIR Overeenkomst. De TIR-regeling maakt het mogelijk om goederen over de grens van aangesloten landen te vervoeren, zonder ze te hoeven lossen. Ook hoeft de vervoerder niet steeds opnieuw zekerheid te stellen. De goederen bevinden zich in goedgekeurde containers of vervoermiddelen. Deze zijn verzegeld en controle van de goederen onderweg vindt slechts uitzonderlijk plaats. Bij grensoverschrijdingen zijn de goederen niet onderworpen aan betaling van rechten of heffingen. In de EU wordt er gebruik gemaakt van het elektronische NCTS-TIR, voor andere landen is er de papieren procedure met het Carnet TIR.

Zo zal het TIR vervoer gebruikt kunnen worden om met één document goederen vanuit België naar Ierland, over het VK te verplaatsen. Of om goederen te verzenden van België naar een plaats in het binnenland van het VK.

Logistieke stromen na brexit – Wat zijn de mogelijkheden in het kader van de ATA-overeenkomst?

Zowel de EU als alle EU-lidstaten afzonderlijk, zijn partij bij de ATA-Overeenkomst. Het carnet ATA kan worden gebruikt om zonder betaling van rechten en/of belastingen goederen tijdelijk in te voeren, zonder dat er een zekerheid moet worden gesteld. Het carnet ATA kan eveneens gebruikt worden voor douanevervoer.

Logistieke stromen na brexit – Wat met goederen die nu vervoerd worden door lijndiensten?

Vandaag worden veel goederen naar het VK vervoerd in het kader van een lijndienst: de ferrydiensten vallen hieronder.

Bij een lijndienst mogen de goederen per schip uitsluitend vervoerd worden tussen EU-havens en mag het schip geen enkele plaats buiten het douanegebied van de Unie of een haven in een vrije zone aandoen.

Bij gebruikmaking van een vergunning lijndienst kunnen Unie goederen zonder formaliteiten over zee worden vervoerd. Dit is van groot belang, omdat normaal gezien over zee aangevoerde goederen worden geacht van buiten het douanegebied van de Unie te komen. Bij het vervoer van niet-Uniegoederen over zee is gebruikmaking van de regeling extern Uniedouanevervoer verplicht wanneer goederen per lijndienst worden vervoerd.

Logistieke stromen na brexit – Waar kan ik specifieke informatie vinden voor mijn product?

Eens het VK een derde land is, zullen specificaties voor uitvoer van goederen uit de EU naar het VK opgenomen worden in de Market Access Database (MADB). Op deze website zijn onder meer invoerrechten, documentaire vereisten, vereisten m.b.t. voedselveiligheid e.d. terug te vinden.

Overige - Zijn er door de AAD&A, bijkomende investeringen gepland, om de infrastructuur van de cruciale in- en uitgangen van België te versterken?

De AAD&A heeft een impactanalyse gemaakt van de gevolgen van de Brexit op haar eigen organisatie. Bij deze analyse zijn verschillende mogelijke scenario’s uitgewerkt. Afhankelijk van welke kant de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk uitgaan, zal bekeken worden in welke mate bijkomende investeringen noodzakelijk zijn.

Overige - Plant de AAD&A extra aanwervingen?

Een eerste inschatting van het aantal aan te werven VTE’s werd gemaakt. De bepaling van het juiste aantal aanwervingen is afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk en dus het soort Brexit. Pas dan kan een definitieve inschatting gebeuren van het aantal aan te werven VTE’s en de budgettaire impact.