E-facturatie overheidsopdrachten in aantocht

Geschreven door Lexalert

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister publiceerde op 25 oktober 2018 een beleidsbrief met betrekking tot de verderzetting van de evaluatie van de wetgeving overheidsopdrachten en het verbeteren van de monitoring inzake overheidsopdrachten. Deze kondigt eveneens de verdere uitwerking van richtlijn 2014/55/EU inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten.

Achtergrond

De nieuwe wetten inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten van 17 juni 2016 en hun uitvoeringsbesluiten zijn in werking getreden op 30 juni 2017. Deze wetten zorgen voor de omzetting in Belgisch recht van de richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU.

De dienst overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij werd aangeduid als aanspreekpunt voor de samenwerking met de Europese Commissie inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. In 2018 werd door dit aanspreekpunt voor ons land het eerste toezichtrapport inzake overheidsopdrachten opgemaakt. Dit rapport bevat met name inlichtingen omtrent de identificatie van de meest voorkomende bronnen van verkeerde toepassing of rechtsonzekerheid, de beschrijving van de aanpak omtrent preventie, detectie en aangepaste rapportering van gevallen van fraude, corruptie en belangenconflicten en de beschrijving van een methodologie om het aandeel kmo’s die deelnemen aan overheidsopdrachten te kunnen meten. Het voormelde rapport bevat eveneens informatie over de praktische implementering van het nationaal beleid inzake strategische overheidsopdrachten.

In 2018 werd een gids opgesteld voor de aankopers in de zogenaamde “speciale sectoren” (de sectoren water, energie, vervoer en postale diensten) betreffende de strijd tegen de sociale dumping. Deze gids komt naast een gelijkaardige gids die reeds bestond voor de klassieke sectoren. Bovendien werd een gids en charter opgesteld, gericht aan de federale aanbestedende overheden, omtrent de maatregelen die erop gericht zijn de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten te faciliteren (dossier gepiloteerd door de FOD Economie). In 2019 zal de omzendbrief “integratie van duurzame ontwikkeling” van 16 mei 2014 worden geactualiseerd.

Lees ook: Omzendbrief - Strijd tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in de speciale sectoren

De regering heeft erover gewaakt dat de nodige evaluaties zullen doorgevoerd worden van de wetgeving overheidsopdrachten: een evaluatie van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels werd op het eind van het eerste semester van 2018 doorgevoerd door de Commissie voor de overheidsopdrachten. Een evaluatie zal volgen van de koninklijk besluiten “plaatsing” van 18 april 2017 en 18 juni 2017. Ook deze evaluaties zullen uitgevoerd worden in grondig overleg met alle betrokken actoren, in de schoot van de Commissie voor de overheidsopdrachten.

E-facturatie

Tot slot zal worden verder gewerkt aan de omzetting van richtlijn 2014/55/EU inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten.

De dematerialisering van de facturen sluit aan bij de wil tot modernisering van het overheidsbeheer. Ze biedt aanzienlijke voordelen op het vlak van vereenvoudiging, besparingen, milieueffecten en vermindering van de administratieve lasten. Het doel is ook om de belemmeringen voor grensoverschrijdende handel terug te dringen die het gevolg zijn van het naast elkaar bestaan van meerdere voorschriften en technische normen in dit verband.

Lees de volledige tekst van de beleidsbrief FOD Kanselarij van de Eerste Minister van 25 oktober 2018