E-commerce – FOD financiën publiceert circulaire over vereenvoudigde aangifteprocedure

Geschreven door Lexalert
Foto: G.L. Barone  

De FOD Financiën publiceerde op 25 oktober 2018 de circulaire 2018/C/117 betreffende e-commerce op www.fisconet.be. Ze behandelt de vereenvoudigde aangifteprocedure voor de aangifte voor het vrije verkeer en de aangifte ten uitvoer.

Aangifte voor het in het vrije verkeer brengen

Zendingen bestaande uit goederen met een te verwaarlozen waarde die rechtstreeks uit een derde land aan een geadresseerde in de Europese Unie worden verzonden, mogen met vrijstelling van invoerrechten en btw worden toegelaten. Onder "zendingen met te verwaarlozen waarde" wordt verstaan goederen waarvan de intrinsieke waarde per zending niet meer bedraagt dan:

  • 22 EUR inzake btw;
  • 150 EUR inzake rechten bij invoer.

De vrijstelling is enkel van toepassing op zendingen die rechtstreeks worden verstuurd vanuit een derde land ter bestemming van een fysieke of rechtspersoon die zich in de Europese Unie bevindt. De zendingen die, voorafgaand aan hun in het vrije verkeer brengen, geplaatst zijn geweest onder een andere douaneregeling zijn bijgevolg uitgesloten.

Er dient ook opgemerkt te worden dat deze vrijstelling niet van toepassing is op alcoholische producten, parfum, toiletwater, tabak en tabaksproducten.

Wanneer de intrinsieke waarde van de zending niet meer bedraagt dan 22 EUR wordt er in alle gevallen volledige vrijstelling van invoerrechten en btw verleend en worden deze zendingen zonder douaneformaliteiten toegelaten.

Tot de datum van de upgrade van het nationale invoersysteem voor de lidstaat waar de goederen geacht worden te zijn aangegeven, worden goederen waarvan de intrinsieke waarde niet meer dan 22 EUR bedraagt, geacht te zijn aangegeven voor het vrije verkeer door het aanbrengen van deze goederen bij de douane, mits de vereiste gegevens door de douaneautoriteiten zijn aanvaard.

Tot de datum van de upgrade van het invoercontrolesysteem wordt ontheffing verleend van de verplichting om een summiere aangifte bij binnenbrengen in te dienen voor goederen in een zending waarvan de intrinsieke waarde niet meer dan 22 EUR bedraagt, mits de douaneautoriteiten ermee instemmen dat, met goedkeuring van de marktdeelnemer, een risicoanalyse wordt verricht aan de hand van de informatie die aanwezig is in of wordt geleverd door het door de marktdeelnemer gebruikte systeem.

Indien de intrinsieke waarde van de zending meer bedraagt dan 22 EUR maar minder dan 150 EUR, wordt er vrijstelling verleend van invoerrechten maar dient de btw te worden geïnd op de totale waarde van de zending, onverminderd de eventuele toepassing van andere vrijstellingsbepalingen.

Wanneer de intrinsieke waarde van de zending meer bedraagt dan 150 EUR dienen de invoerrechten en de btw te worden geïnd op de totale waarde van de zending, onverminderd de eventuele toepassing van andere vrijstellingsbepalingen.

Aangifte ten uitvoer

De aangifte ten uitvoer kan mondeling worden gedaan voor goederen met een handelskarakter, mits de waarde ervan niet meer dan 1.000 EUR bedraagt of de nettomassa ervan niet hoger is dan 1.000 kg.

De mondelinge aangifte ten uitvoer wordt gedaan door een mondelinge mededeling aan de douane dat de aangever van plan is om Uniegoederen buiten het grondgebied van de Unie te (laten) voeren. Op een mondelinge aangifte ten uitvoer zijn dezelfde controlebepalingen van toepassing als op een elektronische aangifte ten uitvoer. Dat betekent dus dat bij een mondelinge aangifte bescheiden gevraagd kunnen worden, de goederen onderzocht kunnen worden en monstername mogelijk is.

Een mondelinge aangifte ten uitvoer wordt gedaan op het douanekantoor dat bevoegd is voor de plaats van uitgang van de goederen. Voor deze vorm van aangifte doen geldt geen wettelijke termijn.

De aangifte ten uitvoer moet verplicht elektronisch worden ingediend voor goederen met een handelskarakter:

  • waarvan de waarde meer dan 1.000 EUR bedraagt (zelfs als hun nettomassa niet hoger is dan 1.000 kg); of
  •  waarvan de nettomassa hoger is dan 1.000 kg (zelfs als hun waarde niet meer dan 1.000 EUR bedraagt).

Er kan gebruik worden gemaakt van een vereenvoudigde aangifte. Er moet tevens een aanvullende aangifte ingediend worden waarop alle gegevens voor de betrokken douaneregeling vermeld dienen te worden.

Volg het on demand seminarie Up-to-date Fiscaliteit, boekhouding en vennootschapsrecht (NOV 2018) met Roel VAN HEMELEN

Handelingen die worden geacht een douaneaangifte te vormen

Door aanbrenging bij de douane worden goederen in een postzending, die in aanmerking komen voor vrijstelling van invoerrechten geacht te zijn aangegeven voor het vrije verkeer, mits de vereiste gegevens door de douaneautoriteiten zijn aanvaard.

Door uitgang uit het douanegebied van de Unie worden goederen in een postzending, waarvan de waarde niet meer dan 1.000 EUR bedraagt en waarvoor geen uitvoerrechten verschuldigd zijn, geacht te zijn aangegeven voor uitvoer.

Lees ook: Producten retourneren bij e-commerce: wie betaalt welke kosten?

Douaneaangifte voor goederen in postzendingen

Een postaanbieder kan voor goederen in een postzending een douaneaangifte voor het vrije verkeer met de beperkte gegevensset indienen, wanneer deze goederen aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  • de waarde ervan is niet hoger dan 1.000 EUR;
  • er is geen aanvraag tot terugbetaling of kwijtschelding voor deze goederen gedaan;
  • zij zijn niet onderworpen aan verboden en beperkingen.

Tot de datum van de upgrade van het nationale invoersystemen voor het indienen van kennisgevingen van aanbrengen wordt de douaneaangifte voor het in het vrije verkeer brengen van goederen in postzendingen geacht te zijn ingediend en aanvaard door de handeling waarbij de goederen bij de douane zijn aangebracht, mits zij vergezeld gaan van een CN22-verklaring of een CN23-verklaring of beide.

Ontheffing van de verplichting tot indiening van een summiere aangifte bij binnenbrengen

Tot 31 december 2020 moet geen summiere aangifte bij binnenbrengen worden ingediend voor goederen in postzendingen waarvan het gewicht niet meer dan 250 g bedraagt.

Wanneer goederen in postzendingen waarvan het gewicht meer dan 250 g bedraagt, het douanegebied van de Unie worden binnengebracht zonder dat zij door een summiere aangifte bij binnenbrengen gedekt zijn, worden geen sancties opgelegd. Bij het aanbrengen van de goederen wordt een risicoanalyse verricht, indien mogelijk op basis van de aangifte voor tijdelijke opslag of de douaneaangifte voor die goederen.

Uiterlijk 31 december 2020 evalueert de Commissie de situatie van goederen in postzendingen overeenkomstig deze paragraaf om eventueel noodzakelijke wijzigingen aan te brengen rekening houdende met het gebruik van elektronische middelen door postaanbieders ter dekking van het vervoer van goederen.

Tot de datum van de upgrade van het invoercontrolesysteem wordt ontheffing verleend van de verplichting om een summiere aangifte bij binnenbrengen in te dienen voor goederen in postzendingen.

Lees de volledige tekst van circulaire 2018/C/117 betreffende e-commerce