Download de standaardovereenkomst voor verenigingswerk

Geschreven door Lexalert

In de Wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie werd er een regeling voor verenigingswerk, diensten tussen burgers en activiteiten in de deeleconomie uitgewerkt dat werknemers die minstens 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden toelaat om binnen bepaalde grenzen een bijkomend inkomen te verwerven dat vrijgesteld is van belastingen en sociale bijdragen.

Bij uitvoering van artikel 5 van de wet van 18 juli 2018, werd er een model van de standaardovereenkomst opgemaakt.

Hieronder vindt u de tekst en kan u deze downloaden. 

OVEREENKOMST INZAKE VERENIGINGSWERK
 

(te ondertekenen uiterlijk op het ogenblik van de effectieve aanvang van het verenigingswerk)

Gesloten tussen :

- .......... (naam van de organisatie), .......... (KBO nummer)..........(adres), rechtsgeldig vertegenwoordigd door.......... (identiteit van de verantwoordelijke/vertegenwoordiger) ..........(geboortedatum en -plaats) en wonende te.........., verder de 'organisatie' genaamd, enerzijds,

en

- de heer/mevrouw..........(identiteit van verenigingswerker),..........(adres),..........(geboortedatum- en plaats), verder de verenigingswerker' genaamd, anderzijds,

Hierna gezamenlijk "de partijen" genaamd.

Artikel 1

Voorwerp van de overeenkomst

Deze overeenkomst regelt de wederzijdse rechten en verplichtingen van de organisatie en de verenigingswerker en heeft volgende activiteiten tot voorwerp :
.........................................................................................................................

Artikel 2

Duur

Deze overeenkomst wordt gesloten voor de periode van.../..../.... tot.../..../.... (maximaal één jaar).

Artikel 3

Plaats en omvang van het verenigingswerk

Het verenigingswerk die het voorwerp van deze overeenkomst vormt, wordt uitgevoerd op de volgende plaats(en) : ......................

De omvang van de prestaties in het kader van het verenigingswerk wordt als volgt overeen gekomen in de overeenkomst (met opgave ter indicatieve titel van begin- en einduur) : ....................... .

Artikel 4

Vergoeding voor het verenigingswerk
De partijen komen, met eerbiediging van het maximum bepaald bij artikel 12, § 1, van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, een vergoeding voor het verenigingswerk overeen van... EUR per..... (in te vullen : per prestatie/per uur/per dag).

Artikel 5

Verzekeringen

Met toepassing van de artikelen 7 tot en met 9 van de voornoemde wet van 18 juli 2018, werd(en) door de organisatie volgende verzekering(en) gesloten :
- verzekering.......... (verzekeringsmaatschappij : .........., polisnummer..........
- verzekering.......... (verzekeringsmaatschappij : .........., polisnummer..........
- verzekering.......... (verzekeringsmaatschappij : .........., polisnummer..........

Artikel 6

Beëindiging en schorsing van de overeenkomst
De overeenkomst kan steeds beëindigd worden op basis van de in de voornoemde wet van 18 juli 2018 bepaalde redenen. De partijen zijn onderling volgende beëindigingsmodaliteiten overeengekomen :
......................................................................................................................
De overeenkomst wordt geschorst ingevolge de in de voornoemde wet van 18 juli 2018 bepaalde gronden. Partijen komen hierover volgende bijkomende modaliteiten overeen :
...................................................................................................................................
Deze overeenkomst eindigt van rechtswege en zonder enige bijkomende vergoeding wanneer de verenigingswerker niet langer beantwoordt aan de vereisten van Titel 2, Hoofdstuk 1, van de voornoemde wet van 18 juli. 2018.

Artikel 7

Deontologie

De verenigingswerker verbindt zich, bij uitvoering van deze overeenkomst, tot een strikte naleving van de deontologische regels, weergegeven in de hierna genoemde documenten, instructies of analoge voorschriften :
- ..........................................................;
- ..........................................................;
- ..........................................................;
- ..........................................................

De verenigingswerker bevestigt uitdrukkelijk de ontvangst en de kennisname van deze documenten, instructies, en/of analoge voorschriften.

Artikel 8

Eerbiediging van de maximumvergoeding
De partijen bij deze overeenkomst verklaren ervan op de hoogte te zijn dat het hen niet is toegestaan om een hogere vergoeding voor het verenigingswerk te bedingen of toe te kennen dan toegestaan door artikel 12 van de voornoemde wet van 18 juli. 2018.
De partijen verbinden zich ertoe om deze grens te eerbiedigen.

Artikel 9

Inlichtingen en voorschriften inzake risico's en welzijn verbonden aan het verenigingswerk

De verenigingswerker bevestigt alle noodzakelijke inlichtingen en voorschriften van de organisatie te hebben verkregen op het vlak van de risico's verbonden aan het verenigingswerk en inzake het welzijn tijdens de uitvoering van het verenigingswerk.

De verenigingswerker verbindt er zich tevens toe om deze inlichtingen en voorschriften na te leven.

Artikel 10

De voorafgaandelijke aangifte in de web toepassing.

De organisatie bevestigt voorafgaandelijk aan het begin van de prestaties alle vereiste aangiften in de toepassing op de website https ://www.bijklussen.be/ te zullen verrichten. Indien uit deze aangifte blijkt dat de verengingswerker niet aan de toepassingsvoorwaarden voldoet, zal hij deze hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en is deze overeenkomst van rechtswege nietig. Iedere prestatie verricht zonder voorafgaandelijke aangifte in de toepassing "naam toepassing" kan niet aanzien worden als verenigingswerk.

Overeengekomen te.............................., op...../..../......, in twee exemplaren, waarvan elke partij bevestigt een exemplaar te hebben ontvangen.

Namens de organisatie (naam, hoedanigheid en handtekening, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven woorden "gelezen en goedgekeurd)

De verenigingswerker (naam en handtekening, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven woorden "gelezen en goedgekeurd)

Download hier de standaardovereenkomst voor verenigingswerk.