Montants limitation responsabilité dirigeants

Ecrit par Lexalert
Photo: Nic Redhead  

Het nieuwe vennootschapswetboek voorziet in een beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid. Die is gekoppeld aan omzet en balanstotaal. 

De nieuwe drempelbedragen zijn: 

 Aansprakelijkheidsbeperking  Drempelbedragen
(1) Beperkt tot 250.000 EUR Gemiddelde omzet < 700.000 EUR; en
gemiddeld balanstotaal < 350.000 EUR
(2) Beperkt tot 1 miljoen EUR

Niet onder (1) valt
en
gemiddelde omzet > 9.000.000 EUR; of 
gemiddeld balanstotaal > 4.500.000 EUR

(3) Beperkt tot 3 miljoen EUR Niet onder (1) en (2) valt
en
geen van de grenzen van (4) bereikt; of overschreden
(4) Beperkt tot 12 miljoen EUR

Niet onder (1), (2) en (3) valt
en
gemiddeld balanstotaal > 43.000.000 EUR; of 
gemiddelde omzet > 50.000.000 EUR

 

De aansprakelijkheidsbeperking geldt voor de aansprakelijkheid bedoeld in artikel 2:55, elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit dit wetboek of andere wetten of reglementen ten laste van de personen vermeld in artikel 2:50, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de vennootschap bedoeld in de artikelen XX.225 en XX.227 van het Wetboek van economisch recht. 

De gemiddelde omzet en balanstotaal worden berekend in de drie boekjaren voorafgaand aan de instelling van de aansprakelijkheidsvordering of over de periode sinds de oprichting indien er sindsdien minder dan drie boekjaren zijn verlopen. De bedragen zijn telkens exclusief BTW. 

Telkens als de stijgingen of dalingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op 1 januari van het volgende jaar leiden tot een stijging of daling van 5 % of meer, worden de hierboven vermelde bedragen betreffende balanstotaal en omzet vanaf dezelfde datum met hetzelfde percentage verhoogd of verlaagd. Die aanpassingen worden bij een bericht in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Het indexcijfer van december 2017 geldt als basis.

De aansprakelijkheidsbeperking geldt zowel tegenover de rechtspersoon als tegenover derden, en ongeacht de contractuele of buitencontractuele grondslag van de aansprakelijkheidsvordering.

De maximale bedragen gelden voor alle personen samen. Zij gelden per feit of geheel van feiten dat aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid, ongeacht het aantal eisers of vorderingen.

De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet:

  • in geval van bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden in hoofde van de persoon die aansprakelijk wordt gesteld;
  • voor de in de artikelen 5:138, 1°, en 7:205, 1°-3° bedoelde verplichtingen;
  • voor de hoofdelijke aansprakelijkheid als bedoeld in de artikelen 442quater en 458 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 en de artikelen 73sexies en 93undeciesC van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde;
  • voor de hoofdelijke aansprakelijkheid als bedoeld in artikel XX.226 van het Wetboek van economisch recht.