Het UBO-register & AML-maatregelen: De gevolgen van de Panama Papers en de Bahamas Leaks - adviseurs en tussenpersonen in het vizier!

Op 17/10/2017 van 12u tot 14u
Herbert CASIER, Eubelius
Margot VANDEBEEK, Eubelius
,
Archived

De gevolgen van de Panama Papers en de Bahamas Leaks - adviseurs en tussenpersonen in het vizier!

Europa blijft het preventieve luik in de strijd tegen het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering verscherpen. Bovendien worden ook adviseurs en tussenpersonen steeds meer geviseerd.

Volgende topics worden behandeld:

1. De krachtlijnen en doelstellingen van de 4de anti-witwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849)

 • Identificatie van het witwas- en terrorismefinancieringsrisico in de diverse sectoren
 • Verscherpt cliëntenonderzoek
 • Het register van “Ultimate Beneficial Owners”

2. Het UBO-register

 • Wie dient beschouwd te worden als “UBO”?
 • Welke gegevens dienen (minimaal) opgenomen te worden in het register?
  • identiteit
  • aard en omvang van het aangehouden economisch belang
 • Welke instantie houdt het register bij en welke autoriteiten kunnen het raadplegen en in welke omstandigheden?
 • Implementatie in België, concrete invulling, minimumvoorwaarden, timing? De wet van 20 juli 2017;
 • Impact op de bestaande reglementeringen inzake het cliëntenonderzoek, de meldingsplicht en andere (interne) verplichtingen? Conflict met de privacywetgeving?

3. De door de Europese Commissie op 21 juni 2017 voorgestelde nieuwe transparantieregels

 • Reeds bestaande reglementeringen in Europese landen en de OESO-aanbevelingen;
 • Welke tussenpersonen worden geviseerd?
 • Quid indien de betrokken adviseur gebonden is door het beroepsgeheim?
 • Welke fiscale constructies worden bedoeld? Enkel agressieve, grensoverschrijdende belastingstrategieën?
 • Aan welke instantie dient de melding te gebeuren?
 • Hoe zal de gegevensuitwisseling georganiseerd worden? Centrale databank?
 • Controlemaatregelen en sancties.

In afwachting van de definitieve wetgevingen biedt het seminarie u de kans om goed geïnformeerd de nodige voorbereidingen te treffen.

Meesters Herbert Casier en Margot Vandebeek zijn beiden advocaat bij Eubelius, waar zij respectievelijk gespecialiseerd zijn in fiscaliteit en ondernemingsstrafrecht. Binnen die domeinen hebben zij elk meerdere publicaties op hun actief.