Het gunstregime voor de overdracht en overgang van familiebedrijven en -vennootschappen in het Vlaamse en het Brusselse Gewest

Op 12/09/2017 van 12u tot 14u
Philippe HINNEKENS, Laurius Advocaten
,
,
Archived

De wetgever heeft met het invoeren van een fiscaal gunstregime voor de schenking of vererving van familiale ondernemingen (éénmanszaken) en vennootschappen, enerzijds, bedrijfsleiders willen aanzetten tot het tijdig nadenken over en het regelen van hun opvolging en, anderzijds, de gevolgen willen verzachten van het voortijdig overlijden van de (hoofd)aandeelhouder.

Als specialist ter zake zal Meester Hinnekens ons door deze complexe materie gidsen waarbij onder meer in het bijzonder bij volgende topics zal worden stilgestaan:

 • Het concept “actieve” dan wel “passieveholding en de impact van de kwalificatie;
 • Het begrip “verdachte” periode;
 • De standpunten van Vlabel;
 • De recente wijzigingen in het Brussels Gewest;

 Historiek

 1. De bijzondere financieringswet van 16.01.1989.
 2. De ontwikkeling van het Vlaamse gunstregime voor familiebedrijven.
 3. Het Vlaams Programmadecreet van 23 december 2011.
 4. De integratie in de Vlaamse Codex Fiscaliteit en de Omzendbrief van 15 december 2015.

Territoriaal toepassingsgebied

 1. Wettelijk kader
 2. Lokalisatieregels

Het Vlaamse gunstregime voor familiebedrijven anno 2017

 1. Wettelijk kader
 2. Tarieven (algemeen en gunstregime)
  • Vlaamse schenkbelasting
  • Vlaamse erfbelasting

Materieel toepassingsgebied Toepassingsgebied en voorwaarden m.b.t. familiale vennootschappen

 1. de participatievoorwaarde
 2. de activiteitvoorwaarde en het onderscheid tussen “actieve” en “passieve” holdings
 3. de vereiste van “reële” economische activiteit
 4. formele voorwaarden
 5. continuïteitsvoorwaarde

Capita selecta:

 1. Schenkingen onder opschortende voorwaarde.
 2. Schenkingen met een fideicommis de residuo / restschenking.
 3. Komen “overtollige” liquiditeiten in aanmerking? Quid toepassing van algemene of bijzondere antimisbruikbepaling?
 4. Quid met de fiscale transparantie van controlestructuren?

Impact van de geplande hervorming van het erfrecht?

Schenking en vererven van familiebedrijven in het Brussels Gewest (gewijzigd 1 januari 2017)

In de mate van het mogelijke is het hoogst aangewezen tijdig vooruit te zien en te anticiperen; het niet beantwoorden aan de hele reeks voorwaarden zou wel eens tot gevolg kunnen hebben dat de onderneming niet binnen de familie kan behouden blijven of dat de continuïteit van het familiebedrijf en de daarmee gepaard gaande tewerkstelling niet gegarandeerd zijn!

 

Mr. Hinnekens is senior partner van Laurius en leidt het fiscale team vanuit Brussel. Hij adviseert en verleent bijstand m.b.t. de fiscale aspecten van het ondernemingsgebeuren (o.a. investeringen in vastgoed, acquisities, verkopen, opzetten van joint-ventures, herstructureringen). Hij is gespecialiseerd in de structurering en de overdracht van familiale vermogens (zowel roerend als onroerend), met een bijzondere focus op familiale ondernemingen. Philippe heeft ruime ervaring in de begeleiding van fiscale geschillen.

Philippe is ingeschreven aan de balie te Brussel. Hij is docent in Postgraduaat Vastgoedkunde KUL(AK), Postgraduaat Fiscaliteit UC Leuven-Limburg en Opleiding Estate Planning (PBA-B).
Hij geeft regelmatig voordrachten en heeft talrijke publicaties op zijn naam. Hij is lid van de Belgische afdeling van de International Fiscal Association en medewerker van Fiscoloog.