De fiscus op (be)zoek! De mogelijkheden en grenzen van het visitatierecht van de fiscus

Op 14/09/2017 van 12u tot 14u
Sophie LIPPENS, Mythra Fiscale Advocaten
,
,
Archived

Aangezien de principiële bewijslast van een belastingschuld bij de fiscus ligt, heeft de wetgever aan de belastingadministratie een aantal doelgebonden onderzoeksbevoegdheden toevertrouwd.

Aldus heeft de fiscus het recht om de belastingplichtige onaangekondigd een bezoek te brengen en, mits naleving van welbepaalde voorwaarden, zowel de beroeps- als de private vertrekken te betreden.

Het spreekt voor zich dat hierbij de grens tussen, enerzijds, de uitoefening van het fiscale visitatierecht en, anderzijds, de bescherming van het grondrecht tot vrijwaring van het privéleven, en het grondrecht op correspondentie van de belastingplichtige flinterdun wordt. Dit zorgt voor heel wat rechtsonzekerheid.

Mr Sophie LIPPENS, ervaringsdeskundige ter zake, gidst ons door de rechten en plichten van zowel de belastingadministratie, als van de belastingplichtige en derden.

Daarbij komen o.a. volgende topics aan bod:

 1. Hoe komt een dossier bij de fiscus terecht?
  • Wanneer kan u zich aan een fiscale controle verwachten?
  • Kan u zelf iets doen om uit “the picture” te blijven? Bestaan er zogenaamde “zwarte lijsten”?
  • Bent u verplicht om aan de fiscale ambtenaren zomaar “vrije toegang” te verlenen? Wie moet/kan desgevallend toestemming geven?
  • Toegang enkel tot de professionele ruimten of ook tot de private ruimten
 2. Eens de fiscus toegang heeft verkregen:
  • Moeten u, uw vertegenwoordiger(s) of personeelsleden permanent ter beschikking blijven?
  • Hoe ver reiken de onderzoeksbevoegdheden? Beschikt de fiscus over een actief zoekrecht of over een louter toegangsrecht?
   • Wat mag ingekeken worden? Boekenonderzoek, computeronderzoek?
   • Wie mag bevraagd worden? Zijn uw medewerkers of familieleden voorbereid?
   • Mogen documenten en/of bestanden onbeperkt gekopieerd of zelfs meegenomen worden?
 3. In welke mate bent u als belastingplichtige verplicht om medewerking te verlenen?
 4. Zijn er verschilpunten tussen de rechten en verplichtingen van uw fiscale controleur van de directe belastingen en deze van zijn btw-collega?
 5. Wat zijn de standpunten van het Hof van Cassatie, van het Grondwettelijk Hof en van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

Een fiscale visitatie blijft een delicate belangenafweging. Finaal hebben alle betrokkenen er dan ook belang bij dat de scheidingslijn tussen het recht op privacy en het controlerecht van uw belastbare toestand tijdens zo een onverwacht bezoek van de fiscus duidelijk zichtbaar wordt.

Sophie Lippens is advocaat-vennoot bij Mythra Fiscale Advocaten. Zij staat particulieren, (internationale) bedrijven en vzw’s bij, voornamelijk inzake vennootschapsbelasting, personenbelasting, onroerende voorheffing en in allerlei geschillen met de BBI. Zij begeleidt hen bij belastingcontroles en waar nodig bepleit zij hun zaak voor de hoven en de rechtbanken. Sophie heeft talrijke publicaties op haar naam als (co-)auteur en is een veelgevraagd spreker op seminaries.