Wijziging van de wet financiering KMO's 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: Hamza Butt  

De wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen, ook gekend als de Wet KMO-financiering (WKF), en de daaraan verbonden gedragscode werden geëvalueerd. Het wetsontwerp van 24 november 2017 wijzigt de WKF met betrekking tot microkredieten, waarborgen en het grensbedrag voor het vastleggen van de wederbeleggingsvergoeding naar aanleiding van deze evaluatie. 

Voormelde evaluatie heeft hoofdzakelijk een aantal verbeterpunten aan het licht gebracht. Deze hebben vooral te maken met de doelstellingen en de formulering van de wet. Verder blijkt dat gewaakt moet worden over de kwaliteit van de informatie voor de ondernemingen. Dit is niet alleen een opdracht voor de overheid maar ook voor de kredietsector. Uit de bevraging blijkt ook dat de bestaande instrumenten nog te weinig gekend zijn bij de ondernemers zelf.

Dit wetsontwerp wil dus een oplossing bieden voor enkele van de tijdens de evaluatie vastgestelde problemen, zonder daarbij de onderliggende doelstellingen die aan de oorsprong van de wet lagen uit het oog te verliezen:

  • voldoende transparantie verzekeren wat betreft het kredietaanbod in de precontractuele fase, om de onderneming in staat te stellen met kennis van zaken een weloverwogen keuze te maken en de contractvoorwaarden van verschillende kredietgevers te vergelijken. Een grotere concurrentie kan de kredietmarkt efficiënter maken;
  • de contractuele relatie tussen de kredietgever en de onderneming beter in evenwicht brengen;
  • de kredietverlening aan ondernemingen vergemakkelijken.
Volg het on demand seminarie Het Nationaal Pandregister in werking op 1 januari 2018 met Luc BONTINCK

Bijzondere aandacht wordt tenslotte besteed aan de gedragscode waarvan de uitwerking is toevertrouwd aan de representatieve interprofessionele organisaties en de representatieve organisatie van de kredietsector. De gedragscode laat een grote flexibiliteit toe, specifiek aangepast aan bepaalde mechanismen voorzien in de wet.

Het begrip onderneming in de wet wijzigt om rekening te houden met de evolutie van de wetgeving en, in het bijzonder, met de integratie in het Wetboek van economisch recht van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen.

De kredietovereenkomsten afgesloten met meerdere medeontleners van het toepassingsgebied van de wet worden uitgesloten, als minstens één van hen niet beschouwd kan worden als onderneming in de zin van de wet.

Als meerdere kredietnemers samen een kredietovereenkomst sluiten en één van hen een onderneming is die niet voldoet aan de criteria voor kmo’s, is de wet niet van toepassing op die kredietovereenkomst.

Het is een afweging die de verschillende kredietnemers zullen moeten maken op het moment dat ze de kredietovereenkomst aangaan.

De vorige versie van de tekst zorgde over de schriftelijke toelichting voor interpretatieproblemen: sommige kredietgevers beperkten zich tot het verstrekken van informatie over één kredietvorm, terwijl anderen informatie gaven over het volledige gamma aan kredieten (inclusief de kredieten die niet van belang waren voor de onderneming).

De kredietgever en/of de kredietbemiddelaar de onderneming moeten informeren over de belangrijkste kenmerken van deze zekerheid of waarborg en de impact ervan op de kredietaanvraag. Dit moet op een transparante wijze en in voor de onderneming verstaanbare bewoordingen gebeuren, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk (in elektronische vorm, op papier of anderszins).

Deze bepaling is een aanvulling op de wettelijke informatieplicht ten aanzien van ondernemingen. Zo zullen de kredietgever en/of de kredietbemiddelaar erover waken de onderneming te informeren over mogelijke alternatieven voor de vestiging van een zekerheid of waarborg (bijvoorbeeld regionale ondersteuning of subsidies bij de gewesten, tax shelter kmo, alternatieve financiering, …) in overeenstemming met de uitvoeringsbepalingen vastgelegd in de gedragscode.

Ander interessant artikel: Vergelijkbaarheid kosten bankrekeningen

De onderneming of elke derde die een zekerheid of een waarborg ter garantie van het krediet gevestigd heeft, kan de volledige of gedeeltelijke vrijgave van de zekerheid of de waarborg vragen. Het krediet moet volledig of gedeeltelijk terugbetaald zijn vooraleer een vrijgave van de zekerheid of waarborg gevraagd kan worden. Ingeval van weigering informeren de kredietgever en, in voorkomend geval, de kredietbemiddelaar de onderneming of de belanghebbende derde schriftelijk over de belangrijkste elementen waarop die weigering gebaseerd is of die de risico-inschatting beïnvloed hebben, en dat op transparante wijze en in voor de onderneming verstaanbare bewoordingen.

Het wetsontwerp verhoogt het oorspronkelijke kredietbedrag waarboven de wederbeleggingsvergoeding contractueel mag vastgelegd worden tussen de kredietgever en de ondernemer van 1 miljoen euro naar 2 miljoen euro, met dien verstande dat het bedrag van de wederbeleggingsvergoeding in geen geval hoger mag zijn dan het bedrag berekend volgens de berekening vermeld in de gedragscode.

De aanpassing van dit maximum is in het bijzonder gerechtvaardigd vanwege de wijziging van de criteria met betrekking tot kleine vennootschappen. Dit zijn nu de vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die, voor het laatste afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

  • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
  • jaaromzet, exclusief btw: 9 000 000 euro;
  • balanstotaal: 4 500 000 euro.

De informatieplicht van de kredietgever is niet van toepassing op kredieten voor een bedrag van minder dan 25.000 euro, voor zover die geen clausule bevatten die een wederbeleggingsvergoeding vaststelt en niet het voorwerp uitmaken van zekerheden of waarborgen, onverminderd het recht van de onderneming om te allen tijde het verschuldigd kapitaalsaldo geheel of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen.

Bekijk de volledige tekst van het wetsontwerp van 24 november 2017 houdende wijziging van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen