Indexeringscoëfficiënt kadastraal inkomen 2018 gepubliceerd

Geschreven door Lexalert
Foto: Dean Hochman  

De indexatiecoëfficient van het KI 2018 werd gepubliceerd in de circulaire 2018/C/3. Deze coëfficiënt wordt gebruikt voor de berekening van de onroerende voorheffing en van het voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een (gedeelte van een) onroerend goed.

Voor aanslagjaar 2018 bedraagt die coëfficiënt 1,7863, tegenover 1,7491 voor 2017. Dat is een stijging van de onroerende voorheffing met 2,1 procent.​

Het uitblijven van een algemene periodieke herschatting van de kadastrale inkomens door middel van een algemene perequatie, werd voor de schatkist vanaf het inkomstenjaar 1991 enigszins gecompenseerd door het indexeren van de kadastrale inkomens

Deze indexatie gebeurt door het vermenigvuldigen van het kadastraal inkomen met een coëfficiënt. Na toepassing van die coëfficiënt wordt er afgerond tot de dichtstbijgelegen euro.

De coëfficiënt wordt verkregen door het gemiddelde van de indexcijfers (van de consumptieprijzen) van het jaar dat het aanslagjaar voorafgaat te delen door het gemiddelde van de indexcijfers van de jaren 1988 en 1989. De afronding gebeurt op vier cijfers na de komma. Op die manier worden volgende indexcijfers bekomen: 

 

 Aanslagjaar   Indexatiecoëfficiënt 
 2009  1,5461
 2010  1,5461
 2011  1,5790
 2012  1,6349
 2013  1,6813
 2014  1,7000
 2015  1,7057
 2016  1,7153
 2017  1,7491
 2018  1,7863

 

Ander interessant artikel: Wettelijke intrestvoet: percentage blijft stabiel in 2018

1. Berekening van de onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing wordt berekend als volgt:

geïndexeerd en afgerond KI x (totaal tarief OV, opcentiemen inbegrepen) = brutobedrag van de verschuldigde OV

 

Dit bedrag moet eventueel verminderd worden met de (i) verminderingen voor bescheiden woning, (ii) kinderen ten laste of (iii) invaliditeit.

De berekeningsbasis voor deze verminderingen is het brutobedrag van de OV na de indexering van het KI

Om na te gaan of men in aanmerking komt voor de vermindering voor bescheiden woning na te gaan, houdt men rekening met het KI vóór indexering.

Voorbeeld:

Niet geïndexeerd KI: 710 euro.
Geïndexeerd KI: 710 euro x 1,7863 (indexeringscoëfficiënt 2018) = 1.268,27 euro. Dit wordt afgerond op 1268 euro.
Onroerende voorheffing (totaal tarief is 45,7525%): 1268 euro x 45,7525% = 580,1417 euro. Dit wordt afgerond op 580,14 euro.
Vermindering van 25% voor bescheiden woning:
580,14 euro x 25% = 145,04 euro.
580,14 euro – 145,04 euro = 435,10 euro.

2. Voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een (gedeelte van een) onroerend goed

Indien de werkgever kosteloos een onroerend goed of een gedeelte van een onroerend goed ter beschikking stelt van een werknemer, dan wordt dit beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard (VVA). De waarde van het voordeel wordt forfaitair vastgesteld.

Indien de woning ter beschikking wordt gesteld door een natuurlijk persoon zal de waarde van het voordeel voor het bebouwd onroerend goed gelijk zijn aan 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen.

Indien de woning ter beschikking wordt gesteld door een rechtspersoon, wordt het voordeel als volgt berekend:

 Geïndexeerd kadastraal inkomen  Formule berekening forfaitair VVA
 Kleiner dan of gelijk aan 745 EUR  Geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x 1,25
 Groter dan 745 EUR  Geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x 3,8

 

Lees de volledige tekst van circulaire 2018/C/3 betreffende de onroerende voorheffing van 12.01.2018