Decembervoorschot BTW - Hoe berekenen?

Geschreven door Lexalert
Foto: Eneko Muiño  

Vanaf 1 april 2017 zijn de kwartaalvoorschotten afgeschaft voor btw-kwartaalindieners. Concreet betekent dit dat u geen voorschotten meer hoeft te betalen vanaf de maand mei 2017. Deze maatregel is genomen in het kader van de administratieve vereenvoudiging van de btw-regelgeving. Daarentegen zal u vanaf nu eveneens een decembervoorschot moeten voldoen zoals dat reeds gebruikelijk is bij de btw-maandaangevers. Deze maatregel werd genomen om de gelijkheid tussen de belastingplichtigen te garanderen.

Uw onderneming dient kwartaalaangiften in

Vanaf 1 april 2017 zijn de kwartaalvoorschotten afgeschaft voor btw-kwartaalindieners. Concreet betekent dit dat u geen voorschotten meer hoeft te betalen vanaf de maand mei 2017.

Deze maatregel is genomen in het kader van de administratieve vereenvoudiging van de btw-regelgeving.

Daarentegen zal u vanaf nu eveneens een decembervoorschot moeten voldoen zoals dat reeds gebruikelijk is bij de btw-maandaangevers. Deze maatregel werd genomen om de gelijkheid tussen de belastingplichtigen te garanderen.

In de maand december zal u, zoals de maandindieners, eventueel een decembervoorschot moeten betalen.

Dit decembervoorschot is

 • ofwel gelijk aan de btw die verschuldigd is over de periode 1 oktober tot en met 20 december (voor maandaangevers is dit 1 december tot en met 20 december).
  • Indien te betalen btw > aftrekbare btw: u vult het verschil in rooster 91 in en betaalt dit als voorschot vóór 24 december.
  • Indien te betalen btw ≤ aftrekbare btw: u vult 0,00 in rooster 91 in, u hoeft geen voorschot te betalen.
 • ofwel de btw die u moest betalen op basis van de btw-aangifte van het derde kwartaal (of de maand november voor de maandaangevers).
  • Indien de aangifte derde kwartaal (of november) resulteert in een rooster 71 (te betalen saldo) => dit bedrag betalen vóór 24 december en u vult geen enkel bedrag in rooster 91 van de aangifte van het vierde kwartaal in.
  • Indien aangifte derde kwartaal (of november) resulteert in een rooster 71 = 0,00 euro of een rooster 72 (tegoed) => geen voorschot betalen en geen 0,00 in rooster 91 van de aangifte van het vierde kwartaal invullen.

U mag zelf kiezen welk systeem u toepast.

Opmerking

Als u kwartaalvoorschotten wenst te blijven betalen om te vermijden dat u op het einde van het kwartaal een te hoog btw-bedrag zou moeten betalen, mag u dit uiteraard nog steeds doen, voor zover u de nieuwe btw-regelgeving respecteert (voldoen van de verschuldigde btw op de 20ste dag volgend op elk kwartaal en betalen van een decembervoorschot).

Uw onderneming dient maandaangiften in

Indien uw onderneming gehouden is tot het indienen van btw-maandaangiften moet ze een voorschot betalen op de belasting die verschuldigd is over de handelingen van de maand december van datzelfde jaar (artikel 19, §1 van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992(externe link) met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde).

Binnen welke termijn moet uw onderneming het voorschot betalen?

Uw onderneming moet het voorschot uiterlijk op 24 december betalen. Aangezien het om de uiterste betaaldatum gaat, is er geen uitstel mogelijk.

Wat is het bedrag van het te betalen voorschot?

Het bedrag van het voorschot stemt overeen met de belasting die door uw onderneming effectief verschuldigd is over de handelingen die ze heeft verricht vanaf 1 december tot en met 20 december van het lopende kalenderjaar. Dit voorschot wordt opgenomen in rooster 91 van de periodieke aangifte met betrekking tot de handelingen van de maand december.

Als op 20 december het saldo van de aftrekbare belasting gelijk of groter is dan het saldo van de verschuldigde belasting, moet uw onderneming het bedrag 0,00 opnemen als voorschot in rooster 91.

Wat is de verschuldigde belasting?

De verschuldigde belasting is het bedrag van de opeisbare btw, verminderd met de btw waarvoor het recht op aftrek geldig kan worden uitgeoefend. Om recht te hebben op de aftrek moet uw onderneming op 20 december in het bezit zijn van de factuur of het als zodanig geldend stuk. Ze moet de bedragen kunnen mededelen die als basis dienden voor de berekening van het voorschot (bedragen van de verschuldigde en aftrekbare belasting voor de periode van 1 tot en met 20 december).

Ander interessant artikel: Einde kwartaalvoorschotten BTW vanaf 1 april 2017

Wanneer uw onderneming rooster 91 (*) van de aangifte met betrekking tot de handelingen van de maand december niet invult of deze aangifte met een ingevuld rooster 91 niet tijdig indient, is het bedrag van het voorschot gelijk aan de belasting die verschuldigd is voor de handelingen van de maand november van het lopende kalenderjaar (rooster 71 van de aangifte met betrekking tot de handelingen van de maand november).

Deze wijze om het bedrag te bepalen van het voor de handelingen van de maand december te betalen voorschot biedt uw onderneming de facto de mogelijkheid om, naar keuze, het bedrag van het voorschot vast te stellen en dus hetzij een voorschot berekend op grond van de op 20 december van het lopende kalenderjaar effectief verschuldigde belasting, hetzij een forfaitair bepaald voorschot dat gelijk is aan de belasting verschuldigd voor de handelingen van de maand november van het lopende kalenderjaar, te voldoen.  Indien uw onderneming de tweede berekeningswijze hanteert, moet ze geen voorschot betalen wanneer uit de aangifte van de maand november een belastingtegoed (rooster 72 van de aangifte) of geen enkel aan de Schatkist verschuldigd bedrag ("Nihil-aangifte") blijkt.

Voor meer inlichtingen kunt u ook de volgende rubrieken raadplegen:

 • Kalender (lijst van de vervaldagen voor indiening en betaling)
 • Betaling (praktische modaliteiten om de betaling uit te voeren)

(*) Het Rooster 91 bevat het te betalen voorschot, in de loop van de maand december, voor de belastingplichtigen  die BTW-maandaangiften indienen (handelingen van de  maand december).