Codex Deontologie voor Advocaten - Wijzigingen permanente vorming en gerechtelijke mandatarissen

Geschreven door Lexalert
Foto:

In het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2017 verschenen twee wijzigingen aan de Codex Deontologie voor Advocaten. Ze betreffen enerzijds permanente vorming en anderzijds gerechtelijke mandatarissen. Deze wijzigingen treden in werking op 1 november 2017. 

De belangrijkste wijzigingen met betrekking tot permanente vorming zijn: 

  • Per gerechtelijk jaar moet een advocaat 20 permanente vormingspunten verzamelen. Voorheen waren dit 16 permanente vormingspunten. 
  • Om de 5 gerechtelijke jaren moeten minstens 2 punten behaald worden voor vormingen in verband met deontologie.
  • Ook on demand seminaries tellen mee voor de 20 permanente vormingspunten. In de Codex wordt dit geformuleerd als volgt: "De begrippen "activiteit van permanente vorming", "juridisch opleidingsonderdeel", "juridische lezing" en "juridische bijdragen" bedoeld in § 2 tot § 6 en § 8 omvatten ook alle permanente vormingen die langs elektronische weg worden verstrekt, al dan niet via livestream of on demand.". 
  • Het onderscheid tussen juridische en niet-juridische punten wordt afgeschaft. 
  • Een juridische bijdrage schrijven van minstens 2.500 woorden, die wordt gepubliceerd in de rechtsliteratuur of een daaraan gelijkwaardige publicatie, kan worden erkend voor 4 punten per 2.500 woorden met een maximum van 40 punten. Voorheen waren dit 2 punten per 1.000 woorden. 

Daarnaast komt er ook een meldingsplicht voor gerechtelijke mandatarissen. Zodra de advocaat wordt opgenomen op een lijst van gerechtelijke mandatarissen, meldt hij dat aan de stafhouder. Betreft het een mandaat waarvoor geen lijst van mandatarissen bestaat, dan doet hij die melding bij de eerste opname van dergelijk mandaat en per soort mandaat.

Deze meldingsplicht bestaat niet voor elk apart mandaat maar gebeurt eenmalig wanneer een advocaat voor het eerst een mandaat opneemt. De advocaat zal dus aan de stafhouder melden wanneer hij voor het eerst optreedt als curator. Het is echter niet nodig elke zaak die hij als curator opneemt te melden. 

Tot slot is er nog een louter tekstuele aanpassing in artikel 14 van de Codex: 

- meldt de advocaat onmiddellijk en schriftelijk aan de stafhouder dat hij het mandaat of de benoeming heeft aanvaard en verstrekt hij de nodige inlichtingen over de wijze waarop zijn kantoor of zijn zaken in het kantoor waartoe hij behoort, beheerd zal/zullen worden;

Voorheen bepaalde dit artikel dat er voorafgaand en schriftelijk gemeld diende te worden wanneer hij heeft aanvaard. Wat op zich een contradictoire bepaling is. 

Deze wijzigingen treden in werking op 1 november 2017.

Lees de volledige tekst van: