8 FAQ over het register van uiteindelijk begunstigden (UBO register)

Geschreven door Lexalert
Foto: Christiaan Colen  

De nieuwe antiwitwaswet werd op 6 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet zet de vierde antiwitwasrichtlijn 2015/849 om in Belgisch recht. De nieuwe wet treedt in werking op 16 oktober 2017.

Een van de opmerkelijkste wijzigingen van de antiwitwaswet is de oprichting van een centraal register bij de FOD Financiën. Dit is het register van uiteindelijk begunstigden (Ultimate Beneficial Owner register kortweg UBO register). Alle niet-genoteerde Belgische vennootschappen en andere juridische entiteiten registreren er informatie met betrekking tot de finaal begunstigde eigenaar. 

Hieronder vindt u een FAQ met de belangrijkste vragen over het UBO-register.   

Wat is het doel van het UBO-register?

Het UBO-register heeft tot doel toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigden van in België opgerichte vennootschappen, over de uiteindelijke begunstigden, van trusts, over de uiteindelijke begunstigden, van stichtingen en (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk en over de uiteindelijke begunstigden en van juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met fiducieën of trusts.

Wie is een uiteindelijk begunstigde?

De uiteindelijk begunstigde is: 

  1. de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over de cliënt, de lasthebber van de cliënt of de begunstigde van levensverzekeringsovereenkomsten en/of
  2. de natuurlijke persoon voor wiens rekening een verrichting wordt uitgevoerd of een zakelijke relatie wordt aangegaan.

Worden beschouwd als personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de cliënt, de lasthebber van de cliënt of de begunstigde van levensverzekeringsovereenkomsten: “de natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houden, met inbegrip van het houden van aandelen aan toonder”.

Een door een natuurlijke persoon gehouden belang van meer dan vijfentwintig procent van de stemrechten of van meer dan vijfentwintig procent van de aandelen of het kapitaal van de vennootschap, geldt als een indicatie van een toereikend percentage van de stemrechten of van het direct belang.  

Worden beschouwd als natuurlijke persoon voor wiens rekening een verrichting wordt uitgevoerd of een zakelijke relatie wordt aangegaan, de natuurlijke personen die voordeel behalen of zullen behalen uit deze verrichting of zakelijke relatie en in rechte of in feite, rechtstreeks of onrechtstreeks, beschikken over de bevoegdheid om te beslissen over de uitvoering van die verrichting of het aangaan van die zakelijke relatie en/of de modaliteiten ervan te bepalen of ermee in te stemmen.

Lees ook: Belgisch register van uiteindelijk begunstigden in de maak

Wie moet informatie ter beschikking stellen van het UBO-register?

Dit gebeurt door in België opgericht vennootschappen, trusts, stichtingen en (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk en juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met trusts en fiducieën.

Bij ministerieel besluit wordt bepaald welke de in het eerste lid bedoelde juridische entiteiten vergelijkbaar zijn met trusts of fiducieën.

Welke informatie wordt opgeslagen in het UBO-register?

De inhoud van de verzamelen informatie zal vastgelegd worden bij KB. Logischerwijze zal dit de identificatiegegevens van de persoon zijn (naam, rijksregisternummer en identiteit) alsook het belang dat hij aanhoudt.

Wie beheert het UBO-register?

Het UBO-register wordt beheerd door de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Hoe zal de informatie verzameld en verwerkt worden?

De wijze waarop de informatie verzameld wordt zal vastgelegd worden bij KB.

Wie zal toegang hebben tot het register?

De fiscale diensten zullen in het kader van deze wet het UBO- register enkel kunnen raadplegen voor de doeleinden van deze wet, namelijk het voorkomen van witwassen van geld en de strijd tegen de financiering van terrorisme. Deze finaliteit inzake raadpleging van het register geldt ook in het algemeen ten aanzien van alle andere gerechtigde raadplegers.

De verdere details betreffende de toegang en de aanwending van de gegevens in het UBO-register zullen worden uitgewerkt in een koninklijk besluit.

Vanaf wanneer zal het UBO-register werkzaam zijn?

Naar verwachting zal het register vanaf juni 2018 werkzaam zijn.

Lees de volledige tekst van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten